ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 1. Материали по ИТ и Информатика
 2. РЕСУРСИ по информатика и ИТ
 3. HTML. Tест HTML
 4. Официален учебен курс на Dreamweaver 8
 5. В помощ на ПАЕ – 10 клас
 6. Паскал и С++
 7. Икономическа информатика  от М.Маркова
 8. Е-система:Компютърни дисциплини
 9. Теория на бизнескомуникациите
 10. Мрежа на учителите новатори
 11. Програмиране на С++
 12. Компютърна периферия
 13. КАОС
 14. ИТ енциклопедия
 15. CorelDraw   – учебник
 16. PhotoShop  – материали – учебник
 17. Закон за предучилищното и училищно образование
 18. МОН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието
 19. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 20. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси
 21.  МОН – Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
 22. МОН – Сайт за Държавните зрелостни изпити „За матурите“
 23. МОН – Регистър на дипломи за завършено средно образование – проверка на данните, справки
 24. МОН – Регистър на дипломи за средно образование – достъп за училищата
 25. МОН – Учебници
 26. МОН – Олимпиади и състезания, изпитни материали и решения
 27. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 28. Национална агенция за професионално образование и обучение
 29. Държавна агенция за закрила на детето
 30. Национален образователен портал
 31. Знам.bg
 32. Български образователен портал 
 33. Да пишем правилно
 34. Класация на най-добрите училища в България