ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 1. Материали по ИТ и Информатика
 2. РЕСУРСИ по информатика и ИТ
 3. HTML. Tест HTML
 4. Официален учебен курс на Dreamweaver 8
 5. Мрежа на учителите новатори
 6. Програмиране на С++
 7. Закон за предучилищното и училищно образование
 8. МОН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието
 9. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 10. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси
 11.  МОН – Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
 12. МОН – Сайт за Държавните зрелостни изпити „За матурите“
 13. МОН – Регистър на дипломи за завършено средно образование – проверка на данните, справки
 14. МОН – Регистър на дипломи за средно образование – достъп за училищата
 15. МОН – Учебници
 16. МОН – Олимпиади и състезания, изпитни материали и решения
 17. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 18. Национална агенция за професионално образование и обучение
 19. Държавна агенция за закрила на детето
 20. Национален образователен портал
 21. Знам.bg
 22. Български образователен портал 
 23. Да пишем правилно
 24. Класация на най-добрите училища в България