ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 1. Материали по ИТ и Информатика
 2. РЕСУРСИ по информатика и ИТ
 3. HTML. Tест HTML
 4. Официален учебен курс на Dreamweaver 8
 5. В помощ на ПАЕ – 10 клас
 6. Паскал и С++
 7. Електронен сборник Pascal/C++
 8. Икономическа информатика  от М.Маркова
 9. Е-система:Компютърни дисциплини
 10. Теория на бизнескомуникациите
 11. Мрежа на учителите новатори
 12. Програмиране на С++
 13. Компютърна периферия
 14. КАОС
 15. ИТ енциклопедия
 16. CorelDraw   – учебник
 17. PhotoShop  – материали – учебник
 18. Закон за предучилищното и училищно образование
 19. МОН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието
 20. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 21. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси
 22.  МОН – Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
 23. МОН – Сайт за Държавните зрелостни изпити „За матурите“
 24. МОН – Регистър на дипломи за завършено средно образование – проверка на данните, справки
 25. МОН – Регистър на дипломи за средно образование – достъп за училищата
 26. МОН – Учебници
 27. МОН – Олимпиади и състезания, изпитни материали и решения
 28. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 29. Национална агенция за професионално образование и обучение
 30. Държавна агенция за закрила на детето
 31. Национален образователен портал
 32. Знам.bg
 33. Български образователен портал 
 34. Да пишем правилно
 35. Класация на най-добрите училища в България