ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 1. Материали по ИТ и Информатика
 2. РЕСУРСИ по информатика и ИТ
 3. HTML. Tест HTML
 4. Официален учебен курс на Dreamweaver 8
 5. В помощ на ПАЕ – 10 клас
 6. Паскал и С++
 7. Икономическа информатика  от М.Маркова
 8. Е-система:Компютърни дисциплини
 9. Мрежа на учителите новатори
 10. Програмиране на С++
 11. Закон за предучилищното и училищно образование
 12. МОН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието
 13. МОН – Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
 14. МОН Европейски образователни програми – Център за развитие на човешките ресурси
 15.  МОН – Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
 16. МОН – Сайт за Държавните зрелостни изпити „За матурите“
 17. МОН – Регистър на дипломи за завършено средно образование – проверка на данните, справки
 18. МОН – Регистър на дипломи за средно образование – достъп за училищата
 19. МОН – Учебници
 20. МОН – Олимпиади и състезания, изпитни материали и решения
 21. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 22. Национална агенция за професионално образование и обучение
 23. Държавна агенция за закрила на детето
 24. Национален образователен портал
 25. Знам.bg
 26. Български образователен портал 
 27. Да пишем правилно
 28. Класация на най-добрите училища в България