СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект“

 

СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Ръководител на проекта

 Румяна Неминска

Месторабота

137  СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София

Длъжност

Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

 Мариана Ачева, кл. р-л 4. клас

Мая Тисовска, кл. р-л 2. клас

Радост Христова, кл. р-л 3. клас, 

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

137  СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София, начален учител

 137  СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София, начален учител

 137  СОУ „Ангел Кънчев”, гр. София, начален учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

Първи, втори, трети, четвърти класове

Описание на целевата група

Целевата група се състои от ученици от начален етап. Идеята е да се създаде „обобщен образ” на ученик в тази възрастова група в неговата лонгитюдиналност; да се кодират и развиват модели на отношения и поведения между ученици от различни класове.  Четирите паралелки  са избрани на случаен принцип, което разширява възможността  за развиване на различни ситуативни образователни  и поведенчески модели.  В паралелките има ученици от различен етнически произход,  както и със специални образователни потребности. По този начин се организира „референтен модел” на обществото и в него учениците  работят и творят заедно; разширяват се възможностите за различни  гледни точки.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Има подписано информирано съгласие на родителите за работа на ученицитепо проекти, заснемане на дейности с тях и тяхното публикуване заобразователни цели.

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

СОФИЯ – 100 ЛИЦА: „4-D изследователски проект"

Цел

Развиване на компетентности (ЕРР) – граждански, комуникативни, дигитални и практически умения за прилагнето им в конструирания изследователски контекст.

Развиване на умения за наблюдаване на многообразието от образи на столицата и създаване на съвкупен проектен образ в четири  измерения – толерантност; минало, сегашно и бъдеще.

Задачи

За учители: 1) Развитие методическата основа на знанието в проектобазираното обучение;  2) Обогатяване и конкретизиране познанията за гражданско общество, гражданство, гражданственост; 3) Развитие на ИКТ-умения за работа с интерактивни платформи;

За ученици по класове: Усвояване модели на поведение и разбиране на различията; развиване на умения за комуникация помежду си и с другите; развиване  и прилагане на дигитални умения.

1 клас: Наблюдения в три храма, създаване на хартиен албум и електронни картички.

2. клас: Учениците да посетят и опишат  най-модерните образи, инициативи, събития в град София.

3. клас: Учениците да посетят и опишат  исторически места, образи в град София.

4. клас: Да обобщават и създават  дигитална информация с междинни крайни продукти – презентации.

Краен продукт от дейностите по проекта

1 клас:  Електронно  детско албумче: „Рисувам  толерантността”

2 клас:  „Ученически  презентации: „София – моето  днес”; 

3 клас: Макети : „София в нашето минало” 

4 клас: Образователен филм „София – 100лица”

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

м.ноември

Учениците от първи и четвърти  клас реализират  наблюдение в три храма в центъра на  град София – синагога, джамия, църква.

Учениците от втори и четвърти клас  реализират посещения в театрални, административно-управленски сгради в град София.

Учениците от трети клас  участват в наблюдение на  „Стара София”. Посещавата Национален Исторически Музей.

м. февруари

Учениците от първи и четвърти клас посещават изложба  на италианския посланик в Археологическия музей „Толерантност: пътеводна светлина във вярата и живота".

Учениците от втори клас посещават телевизионна медия – ББТ. Участват в интервю.

Учениците от трети клас  посещават Военно историческия музей.

м.март

Обобщение и конструиране на материалите за публичното им представяне в „Учебно-практически форум: ”София – столица” .

Оперативен етап

м. ноември-декември

Обучение на ученици от четвърти клас за създаване на филми с програма  Microsoft Photo Story 3

Обучение на ученициот втори клас за създаване на презентации с програма Microsoft Power Point 2007.

м. януари

Работни срещи между отделните групи и паралелки  за споделяне на опит, идеи, снимков материал. Разпределяне на задачи и отговорности.

Разпределяне на екипите от четвърти клас за създаване  на образователни филми.

м. февруари

 Създаване на текстове, табла, рисунки. Участия в открити  интерактивни уроци пред  гости от други страни – делегация от Рига;

Гостуване в италианското посолство и получаване на персонални подаръци – Албуми от посланика Стефано Бенацо.

Продуктивен етап

м. март

Учебно-практически форум:  „София – 100лица” под егидата на Училищния юбилей  „55 години училище „Ангел Кънчев” – дебати,викторини, представяне на междинни продукти, гостуване на представители на италианското посолство.

м. април

Представяне на крайните продукти:

  1. Методическо описание  – за учители
  2. Образователен ученически пакет: „София 100 лица”.

 

Автори проект 

Румяна Неминска

Мариана Ачева

Мая Тисовска

Радост Христова

Последни публикации