Светът на бъдещето

 

Светът на бъдещето

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Светът на бъдещето

Ръководител на проекта

Стела Николова

Месторабота

ОУ „Свети Климент Охридски”, гр. Плевен

Длъжност

Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Пенка Йосифова

2.

3.

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. ОУ „Свети Климент Охридски”; гр. Плевен , начален учител

2.

3.

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

I “В” клас; IV”Д” клас

Описание на целевата група

Първи клас се състои от 26 ученици, 15 момчета и  11 момичета. По-голямата част от учениците с лекота се справят с учебния материал. Това е първата проектна задача за тях и може би няма да е много лесно, но проектно-базираното обучение дава възможност за по-задълбочен и цялостен поглед към дадения проблем и е добре да се постави началото колкото може по-рано.

Децата от IV клас са 20. Изучават ЗИП-ИТ, предполага се че с интерес и лекота ще се справят със задачите.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да, първокласниците имат сайт на класа и още заради него  родителите са декларирали съгласието си за публикуване на снимки и материали на децата  с учебна цел в Интернет. Децата от IV клас също имат декларации от родителите, подадени във връзка с този проект.

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Светът на бъдещето

Цел

Създаване на умения на учениците за работа в екип и по конкретен проблем чрез проектно-базирано обучение.; умение за изследователска дейност; развитие на въображението, изобразителните умения и работа с ИКТ.

Задачи

изследователска задача, с цел проучване в Интернет, с помощта на родителите, какви теории и предположения има и в момента по някои направления;

с помощта на изобразителното изкуство създаване на рисунки по темата и във връзка с направеното проучване в Интернет;

създаване на писмен текст- описание чрез написване на тема по избор:Моето родно място след време; Машините на бъдещето ; Климатът на бъдещето; Хората на бъдещето;

 с помощта на ИТ-рисунка на обекти от бъдещето; създаване на текстов документ с вмъкване на картинка;

изготвяне на табла и книжки по темата;

Краен продукт от дейностите по проекта

Продукти с помощта на родителите:

– текстови документи със снимки описващи различни аспекти от бъдещето;

– изготвяне на табла и книжки по изследвания проблем;

Продукти на учениците:

-рисунки с предмети на бъдещето, планетата ни, хората на бъдещето и др.

– съчинение описание на тема: „ Светът на бъдещето”;

– създаване на рисунка в MS Paint по тема: Светът на бъдещето”;

-създаване на текстов документ с вмъкване на картинка в MS Word ;

изготвяне на табла и книжки по изследвания проблем.

 

 

4. Предварителна програма на проекта

Месец 

Продължителност: 9 часа

Предвиден период за изпълнение: м. февруари – м. май.

Интегративни връзки: Български език и литература, Изобразително изкуство, Час на класа, Информационни технологии.

 

Описание на дейностите

Създаване на рисунки с предмети на бъдещето, планетата ни, хората на бъдещето и др.;

Писане на съчинение описание на тема: „ Светът на бъдещето”;

Създаване на рисунка в MS Paint по тема:” Светът на бъдещето”;

Създаване на текстов документ с вмъкване на картинка в MS Word .

Създаване от екипите на табла, книжки и др. по дадено направление

 

 

 

Организационен етап

Учителят въвежда учениците в темата на проекта. Стреми се да предизвика интереса на учениците, като насочва вниманието им към различни начини за получаване на повече информация по темата.

Продължителност:

1 учебен час

Място на провеждане:

Учебна стая

Учебен час:

Час на класа

Организация:

Учителят въвежда учениците в темата, като провежда беседа с тях по темата за посоките, по които е възможно да полети машината на времето и предлага на децата да се пренесем в бъдещето.

Формират се 4 екипа от първи клас и 4 екипа във IV клас. които ще разглеждат различни аспекти на бъдещето. Направленията са: Климат-промени в природата; Технологии, машини в полза на човека-нови открития; Отношения между хората; Мястото където живеем; Какви ще станем ние? Екипите ще се формират според желанията на децата, като ще се следва и принципа за пол и „компетентност на участниците”. Дискутира се въпросът за избор на лидер на екипа и ролята му.

 Разговаря се по  въпроса за това какви трябва да са отношенията в екипа и между отделните екипи.

 

 

Оперативен етап

На родителска среща учителят запознава родителите с участието на децата им в проекта. Разясняват се целите му и това какво ще бъде тяхното участие. Родителите активно помагат на децата си в търсене на информация по проекта от различни източници и подготвят кратки материали, които ще се използват в дейностите по проекта, в които ще участват децата.

Коментиране пред класа на материалите, предоставени от родителите и обсъждане на идеи за създаване на рисунки по съответните направления.

Писане на съчинението описание /по екипи и  направления/;

Работа с MS Paint-създаване на графична рисунка –съвместни екипи от ученици от I И IV клас.

Работа в MS Word –създаване на текстов документ с вмъкване на картинка- съвместни екипи от ученици от I И IV клас.

Създаване на табла по  даденото направление

Продължителност:

7 учебни  часа

Място на провеждане:

Класната стая; компютърен кабинет

Учебен час:

Изобразително изкуство, Български език и литература, Информациони технологии

Организация:

В 2 часа по Изобразително изкуство се работи по екипи.  Децата са разположени така, че  да имат възможност на обсъждат материалите по направлението си. На всеки екип са подготвени материалите от родителите и задачата. Учителят с кратка беседа обяснява задачата, обсъждат се материалите с които ще се работи и се пристъпва към създаване на рисунките.

В  1 час по български език и литература учениците правят кратко описание на своята идея за бъдещето. На децата са дадени опорни думи и  материали подготвени от родителите са улеснение на задачата, която за първокласниците не е лесна .

В 2 часа в компютърния кабинет учениците от I И IV клас, след представяне на кратка презентация по темата за бъдещето пред всички и демонстрация за работа с програмата MS Paint  следва обсъждане на направлението /по екипи/и изготвяне на рисунка в MS Paint.

В 2 часа в компютърния кабинет учениците от I И IV клас започват работа по направления в създаване на текстов документ в MS Word .

 При работа по задачите в компютърния кабинет когато дадени екипи работят на компютрите, другите изпълняват друга задача-изготвяне на табла от предварително раздадени материали на лидера на всеки екип.

Продуктивен етап

Продължителност:

1 учебен час

Място на провеждане:

Класната стая, използва се мултимедиен проектор, да има място за повече гости

Учебен час:

1 час под формата на тържество

Организация:

Екипите представят на работата по проекта пред гости. Трябва да покаже цялостната работата на учениците – резултатите от отделните етапи на проекта, обединени в цялостен продукт – Светът на бъдещето.

Това тържество представлява материално изражение на работата на екипите и разработените от тях продукти. Работата на екипите може да се представи в сайта на класа и на училището.

Учителят изказва им благодарност към учениците, че са се трудили усърдно и са постигнали отлични резултати. Благодари и на родителите за тяхмата подкрепа и участието им в подготовката по проекта.

 

 

Автор проект : Стела Николова

Последни публикации