Пътуване в миналото на България

Пътуване в миналото на България

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„Пътуване в миналото на България“

Ръководител на проекта

Денка Пенчева Иванова

Месторабота

ЧСОУ „Нов век“ – с. Кирилово, общ. Стара Загора

Длъжност

Начален учител

 

2. Данни за целевата група

Клас, в който се реализира проекта

        4.А клас

Описание на целевата група

        Момичета – 40 %;  момчета – 60 %.

        60 % от учениците работят за четвърта поредна година по учебни проекти, разработени въз основа на Модел за интердисциплинарно проектноориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите (доц. д-р Румяна Папанчева; д-р Красимира Димитрова).

        40 % от децата са нови ученици през учебната 2011/12 г. и работят за първа година по учебен проект. Справят се успешно и участват с голямо желание.

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

        100 % от учениците са представили декларация от родителите, че са съгласни снимки на децата им да се използват за популяризиране на дейността.

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

„Пътуване в миналото на България“

Цел

Повишаване мотивацията за учене на четвъртокласниците  по предмета човекът и обществото, както и подготовка за предстоящото външно оценяване.

Задачи

1.      Учениците да се ориентират във времето и неговото движение.

2.      Да се създаде нагласа за историческо мислене.

3.      Да се осъзнае идеята за необходимостта от документиране на историческите процеси.

4.      Да се формират научни възгледи и демократично поведение в човешките взаимоотношения.

5.      Да се пренесат знанията от учебните предмети в електронна среда.

Краен продукт от дейностите по проекта

Портфолио от ламинирани картони (формат А4), изработени от децата в програма Publisher, съдържащ информация за исторически личности и събития, както и мултимедиен диск с ученически презентации на исторически теми.

 

4. Предварителна програма на проекта

Месеци      януари –  май

Описание на дейностите

Продължителност: 25 + 2 часа

Основна област на приложение: Човекът и обществото

Учебен комплект:  Човекът и обществото, изд. „Булвест – София АД ”

Интегративни връзки: информационни технологии, български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника

Организационен етап

Продължителност: 1 учебен час

Учителят провежда урок по човекът и обществото – 4. клас, чрез който въвежда учениците в темата на проекта и ги мотивира за предстоящата работа.

ü   Задава се план за работа. /вж. II етап – Оперативен/

ü   Избират се екипите.

ü   Разпределят се задачи за следващи ситуации.

Оперативен етап

Продължителност: 20 учебни часа

Учебни предмети

Брой часове

Дейности

Човекът и обществото

10

Създаване на портфолио от ламинирани картони с исторически факти и диск към него.

Информационни технологии

8

Домашен бит и техника

1

Изработване  на исторически  кът в класната стая „Пътуване в миналото на България ” и картонена линия на времето.

Изобразително изкуство

     1

Музика

5

Изучаване на патриотични песни

Всичко часове:

20

 

 

 

описание на задачите

 

1.                  Изследователска задача: децата да съберат, изработят и подредят материали за постери  /проекти/ за създаване на кът в класната стая – „Пътуване в миналото на България“.

 

2.                  Съпътстваща задача: децата да изработят и да поставят на стената картонена линия на времето, която да попълват с необходимата информация при изучаването на новия исторически материал.

 

3.                  Краен продукт: портфолио от ламинирани картони (формат А4), изработени от децата в програма Publisher, съдържащ информация за исторически личности и събития, както и мултимедиен диск с ученически презентации на исторически теми.

 

 

 

 

 

Използван софтуер във връзка с реализирането на различните дейности:

 

Дейности по изготвянето на:

 

Използван софтуер:

Портфолио от ламинирани картони с исторически факти

Paint

Microsoft Office Publisher

Презентации за диска към портфолиото

Microsoft PowerPoint

 

 

Продуктивен етап

Продължителност: 1 ден

Място на провеждане: розоварна и етнографски комплекс «Дамасцена» – с. Скобелево, обл. Стара Загора.

За целта се организира еднодневна екскурзия до розоварната и етнографския комплекс «Дамасцена» – с. Скобелево, обл. Стара Загора.

Тук учениците се запознават с производството на розово масло и научават за старинната дестилерия, наречена «гюлапана». Тя е създадена по начина, по който се е добивало розово масло  преди повече от 340 години.

Това е годишното тържество за приключване на учебната година, на което  ще се състои и публичното представяне на работата по проекта.

 

 

 

Автор на проект : Денка Пенчева Иванова

Последни публикации