Моят град Русе

 

Моят град Русе

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„Моят град Русе”

Ръководител на проекта

Лора Кънчева

Галя Градева

Месторабота

СОУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Длъжност

Начални  учители

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

ІІІ „а” и ІІІ „б” клас

Описание на целевата група

Сформирани са 6 екипа (по три от всеки клас). Учениците до този момент не са работили с Microsoft Office

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

„Моят град Русе”

Цел

1.    Съхраняването на националното самосъзнание е приоритет на всяка нация в съвременния глобализиращ се свят.

2.     Утвърждаването на изконно българските ценности и тяхното популяризиране в европейски и световен мащаб е гаранция за издигането на авторитета ни като древна европейска държава.

3.     Формиране компетентност за изучаване на родния град в по-широка мащабност

 

Задачи

1.    Усвояване на знания и компютърни умения.

2.     Запознаване с историческите паметници на Русе.

3.     Изследване на града в миналото, в настоящето и днес.

4.     Подготовка на електронна енциклопедия, популяризираща Русе.

5.     Интегриране на знания от различни научни области.

6.     Интегриране на информационни технологии в обучението.

7.     Изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

   Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

Краен продукт от дейностите по проекта

Картинен каталог

Електронни картички и брошури

Макет на забележителност на Русе

Презентация.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Март 2012 год.

Въвеждане на учениците в темата на проекта. Задава се план за работа. Избират се екипи. Разпределят се задачите между екипите и вътре в екипите. Поставя се изследователска задача.

Оперативен етап

Март 2012 год.

Посещение на исторически музеи.

Март 2012 год.

Изготвяне на електронни брошури забележителностите на Русе.

Март  2012 год.

Изработване картичка на Русе.

Април 2012 год.

Работа по изследователската задача – изготвяне на картинен каталог на Русе

Април 2012 год.

Търсене на информация за Русе в интернет.

Април 2012 год.

Изработване на изделие, свързано с архитектурните забележителности на града

Май 2012 год.

Подготовка на сценарий за представяне на работата от проекта

Продуктивен етап

 

Представяне на проекта пред публика

Скеч сцени, свързани с Русчук

Разпространение на брошури, разкриващи забележителностите на Русе

Поставяне началото на клуб „Русезнание”, приемане на членове

 

Автори проект 

 

Лора Кънчева

Галя Градева

Последни публикации