Ментори в класната стая

Ментори в класната стая

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Деца-ментори в класната стая

Ръководител на проекта

Десислава Миленкова

Месторабота

137СОУ „Ангел Кънчев“

Длъжност

Начален учител

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

4 клас (10-11годишни)

Описание на целевата група

В тази възрастова група силно започват да се открояват деца със затруднения в учебния процес. Това е една от причините за избора на темата на проекта. Една от основните цели в края на четвърти клас е безпроблемната адаптация към предстоящите промени в организацията на учебния процес в пети клас. Екипността, инициативността и взаимопомощта ще помогнат на учениците в този преход.

В класа има дете с аутизъм и дете с гранично ниско ниво на интелигентност (и двете деца са от ромски произход).

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Темата е свързана с гражданското образование. Тя е насочена към това как деца помагат на деца да бъдат по-успешни. Менторите не са задължително отличниците в класа – това са деца, които помагат със съвети на своите ученици – те не обучават, не консултират относно учебното съдържание, а по-скоро мотивират, стимулират своите съученици със затруднения.

Цел

Изграждане на качества у децата, полезни за 21 век – инициативност, взаимопомощ и толерантност, умения за работа в екип, ръководене, креативност.

Повишаване на успеха на учениците със затруднения в учебния процес.

Задачи

  1. Да се развиват умения за убеждаване, изслушване;
  2. Да се изгражда и развива положително отношение към ученето;
  3. Да се изгражда отношение на търпимост и съпричастие към проблемите на децата със затруднения.

Краен продукт от дейностите по проекта

Направа на постери, презентации и дипляни, свързани с общи дейности в самия проект.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Март

Определяне на менторски групи.  Принципът на менторството е доброволчеството. Задача на учителя е да мотивира учениците за участие като ментори.

Оперативен етап

Втората седмица на април (9.04 – 13.04) –  Зелено училище

Игри и дейности за повишаване на доверието в менторските групи и класа. Дейности свързани с развитие на лидерски качества у менторите.

Трета  седмица на април (17.04-20.04)

Великденски учебни игри в класната стая – менторите подготвят с напътствия своите съученици за участие в учебните игри, те се осъществяват с помощта на КИНЕКТ, ЕНВИЖЪН и Microsoft tag. 

Последна седмица на април ( 23.04-29-04)

В помощ за външното оценяване – изготвяне на презентации и глогстери по теми и трудни за учениците въпрос, свързани с предстоящето външно оценяване (по менторски групи).

Продуктивен етап

17.05-31.05

„Какво можем заедно“ – направа и представяне на постери, презентации, глогтери, дипляни по учебни теми, избрани от учениците от менторските групи. В деня на представянето учениците получават сертификати, а най-добре представилите се ментори – специални грамоти.

 

Автор на проект : Десислава Христова Миленкова

Последни публикации