Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

 

Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

Ръководител на проекта

 1. Златина Димитрова
 2. Вера  Георгиева
 3. Анелия Нанкова

Месторабота

 1. СОУ„Никола Вапцаров”- град Царево
 2. Второ основно училище „Димитър Благоев”- град Благоевград
 3. ОУ ”Христо Никифоров”- гр. Ловеч

Длъжност

 1. Старши начален учител
 2. Старши начален учител
 3. Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

Учителите от Царево, Ловеч, Благоевград

 

 

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. СОУ„Никола Вапцаров”- град Царево, старши начален учител

2. Второ основно училище „Димитър Благоев”- град Благоевград, старши начален учител

3.ОУ ”Христо Никифоров”- гр. Ловеч

⃰ Въведете допълнително редове, ако е необходимо

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

II”a”, II”б”, II”б” клас

Описание на целевата група

II”a”, II”б”, II”б” клас

70  ученици на възраст 8-9 години

В т.ч. деца със СОП -2,  Деца от ромски произход-17

Деца застрашени от отпадане – 5

 

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

Цел

 1. Чрез изследователска дейност учениците се запознават с разнообразието на животинските видове в  Черно море, Централен Балкан и Рила.
 2. Формиране на  екологично култура у учениците към природата.
 3. Интегриране на знания и умения от различни научни области.

Задачи

 1. Да се формират екипи.
 2. Да се проучат уникалните животински  видове и тяхното еволюиране в съответните региони.
 3. Да се направи и администрира сайт „Искам да ти разкажа за …”.
 4. Да се направи електронна книжка и нейния хартиен вариант, в която да се публикуват творбите на учениците (рисунки и съчинения).
 5. Издаване на брошура-апел и направата на изложба от природни материали за опазване на животинските видове и природата в регионите.

Краен продукт от дейностите по проекта

 1. Учениците да усъвършенстват работата си в екип.
 2. Получават знания за животинските видове.
 3. Повишават комуникативни и дигитални компетентности.
 4. Усъвършенстват уменията си за търсене и представяне на  информация.
 5. Администриране на сайт по проекта: http://bllc.webnode.com/
 6. Електронна книга  и хартиен носител на книгата.
 7. Информационни карти на застрашени и изчезнали видове животни(ppt).
 8. Брошура-апел.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

януари

 

 

 

 

 

 1. Разделяне на екипи.
 1. Изработване на лого и наименование на екипите.
 1. Създаване на сайт по проекта;
 1. Екскурзия и запознаване с животинските видове  в съответните региони:  Черно море, Централен Балкан и Рила;

февруари

 1. Разпределяне на задачите на екипите за изследване на регионите;

Оперативен етап

февруари

 1. Изработване на изделия от природни материали от регионите;
 1.   Рисунка;
 1.   Съчинение на приказка;
 1. Рисунка  за бъдещето  с програмата Paint;
 1. Съчинение на разказ от името на животно;
 1.  Изложба от природните материали под наслов ”Приятели на природата”;

март

 1. Създаване на книжки от творбите на учениците;
 1. Създаване на електронни книги в www.calameo.com;
 1. Изработване на информационни карти за някои изчезнали  и застрашени  видове  животни в Черно море, Централен Балкан и Рила; (PPT)

април

 1. Изработване на брошура – апел : ” Молбата на животните” с програмата  Word;

 

Продуктивен етап

май

 1. Представяне на работата по проекта на годишни тържества;
 1. Среща  на трите екипа.

 

 

Автори проект: Златина ДимитроваВера  ГеоргиеваАнелия Нанкова

Последни публикации