Етнографията – мост между миналото и бъдещето

 

Етнографията – мост между миналото и бъдещето

 

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

Национален учебен проект „Машина на времето”

Ръководител на проекта

Людмила Веселинова Бучинска

Месторабота

Основно училище „Климент Охридски” с.Сталийска махала

Длъжност

Главен учител в начален етап; Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Венислав Тихомиров Рафаилов

 

 

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1.Читалище „23 септември – 1960” гр.Лом;  Хореограф

 

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

Ученици от ІІ,  VІ и VІІІ клас

Описание на целевата група

Учениците са с различен социален статус от български и ромски произход

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

„Етнографията – мост между миналото и бъдещето”

Цел

Запознаване със запазените от миналото до днес песни, хора, традиции и обичаи от региона на Лом и Северозападна България.

Задачи

1.Издирване  на автентичните хора, песни, танци, традиции и обичаи от региона.

2.Съхраняване на автентичния фолклор, запазен от миналото до днес.

3. Запазване на националните ценности  и българската самобитност.

4. Запазване на събрания материал по проекта  – чрез  хартиени и магнитни носители

Краен продукт от дейностите по проекта

„Вечер на Етнографията” – изложба с апликации и рисунки по проекта; Концерт с хора и песни от региона на Северозападна България.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап- разделяне на учениците на екипи с определени задачи. Беседи-разговори с възрастни хора за автентични песни, танци, носии, традиции и обичаи от региона на с.Сталийска махала и Лом, запазени от миналото до днес. Изработване на нагледен материал от апликации, рисунки, компютърни презентации.

 

 

Оперативен етап – обобщение на събраната информация от работата на екипите, систематизиране на проученото и създаване на хартиени и електронни продукти с различни приложения на Microsoft XP , Microsoft Office Word, Microsoft Power Point. Подготовка за празник на Етнографията.

 

 

Продуктивен етап – Изложба със събрания материал по проекта.  Представяне на реализираните идеи във „Вечер на Етнографията”.

 

 

 

 

Автор проект : Людмила Бучинска

Последни публикации