В света на звездите

В света на звездите

1. Данни за екипа

Име на конкретния проект

„В света на звездите”

Ръководител на проекта

Красимира Спасова

Месторабота

ОУ „Даскал Димитри”

Длъжност

Начален учител

Екип при реализация на проекта (ако има)

1. Надя Георгиева

2.

3.

Месторабота и длъжност на членовете на екипа

1. Основно училище"Максим Горки" – Левски

Пом. директор

2.

3.

2. Данни за целевата група

Клас (класове), в който (които) се реализира проекта

IV а и  III б клас

Описание на целевата група

5 момичета и 5 момчета ще участват в проекта

Има ли съгласие от родителите за използване на снимки на децата за популяризиране на дейността.

Да

 

3. Данни за проекта

Тема на проекта

„В света на звездите”

Цел

Да провокираме техния интерес към научните достижения на човечеството. Да изградим в тях строга самодисциплина, уважение към другия и грижа за собственото здраве. Да разширим научния им кръгозор, чрез развитие на наблюдателнос, аналитичност и любов към природата.

Да се насърчи изследователската им любознателност, да се изградят умения за работа в екип и да се подобри ориентацията им в пространството. Да се формират умения за самостоятелна познавателна дейност. Така детето е готово да харесва професията астроном и да тренира като астронавт.

Задачи

10 задачи и 10 екипа, които да подготвят всяка от тях. Работа по конкретните творчески  и изследователски  задачи:

1.„Какво знаем за Земята?”

2. „Как се изследва Космоса?”

3. „Най – близката звезда до Земята”

4. „Зад блещукащите светлинки”

5. „Пътешествие в Космоса”

6. „Да попаднеш на друга планета”

7. „Сами ли сме във Вселената?”

8. „Звездни спектакли”

9. „Създаване на фотоистория за Слънчевите знаци и Китайския хороскоп”

10. „Млад откривател”

Краен продукт от дейностите по проекта

Промяна в социалната среда на децата, противодействие на агресията между тях в училище, чрез разширяване и сплотяване на екипите и ефективно уплътняване на свободното време за спокойствие на родителите. Откриване на нови приятели от гр. Левски и подържане на дълготрайни взаимоотношения с тях.

 

4. Предварителна програма на проекта

месец

Описание на дейностите

Организационен етап

Януари

Въвеждат се учениците в темата на проекта.

Оперативен етап

Февруари

Избират се екипи и се определят отговорници за изпълнението на творческите задачи.

Март

Избор на литература и научна справка по темата. Разпределяне на дейностите между екипите.

Април

Посрещане на гостите от гр. Левски. Реализиране на дейностите по проекта  от всеки екип.

Продуктивен етап

Май

Обобщение и организация за провеждане на публичното представяне на резултатите от работата по проекта, като се изтъкнат уменията на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство, информационните технологии, както и да покажат своите реализирани, оригинални, научни и творчески идеи.

Изготвяне на идейно предложение за стратегия.

 

 

Автор на проект : Красимира Стоилова Спасова

Последни публикации