Аз обичам България

 

Аз обичам България

 

ЗАГЛАВИЕ на проекта

 

 АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ

ЦЕЛ на проекта

 

Да се подготвят учениците за учебния предмет човекът и обществото; да се прехвърли мост между околен свят и човекът и обществото; възпитание в патриотизъм на бъдещите европейски граждани;

УЧАСТНИЦИ в проекта

 

 

 

1. Учениците от ІІ и ІІ класове;

2. Родителите на същите ученици;

3. Мария Георгиева

4. Галина Донкова

 

КЛАС, УЧИЛИЩЕ

 

ІІ-а клас, ІІ-б клас

54 СОУ „Св. Иван Рилски”

 

 

А                                  ПРОФИЛ НА ПРОЕКТА

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ,  с  които е свързан проектът

 

моята национална идентичност                  

средновековна  история на България

българското достойнство          

Балканите-свят на кръстопът                  

европейска идентичност           

 

 

 

ВРЪЗКИ на ПРОЕКТА с ПРЕДМЕТИТЕ, изучавани в училище

 

Български език и литература                     Изобр. изкуство         

Математика                                                 География     

История                                                       Домашен бит и техника

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ на проекта

8 месеца

НАЧАЛО на проекта

 

15 септември 2011 г

КРАЙ на проекта

 

30 април 2012 г.

 

 

РЕЗЮМЕ на проекта

 

   В едно съвременно училище учебният процес е водещ, но извънкласните и извънучилищните дейности създават профил на едно училище, на един клас, на един учител. Проектът „Аз обичам България” ще се осъществи в партньорство между два класа и двама класни ръководители. Включването в дейностите е доброволно, разпределението им е осъществено от двамата учители, съобразно възможностите на учениците и техните родители. Възпитанието в патриотизъм на бъдещите европейски граждани и познаването на образците на българската средновековна история са вплетени в нетипични за образованието дейности. Сътрудничеството от страна на родителите е необходимо условие за успешен финален продукт на проекта.

 

Б                               УЧАСТНИЦИ в ПРОЕКТА

 

КООРДИНАТОР

Име, фамилия

 

Мария Георгиева

Клас, училище

54 СОУ „Св. Иван Рилски”

 

Дом. адрес, телефон

 

 

гр. София

 

Мобилен тел., е. поща,

Интернет сайт (личен)

0886852766; radanova06@abv.bg

http://mgeorgieva.web.officelive.com/default.aspx

 

Участник №1

Име, фамилия

Мария Георгиева

Клас, у-ще

ІІ-а клас, 54 СОУ

Мобилен тел./ Дом. Тел.

0886852766

Ел. Поща

radanova06@abv.bg

Участник №2

Име, фамилия

Галина Донкова

Клас, у-ще

ІІ-б клас, 54 СОУ

Мобилен тел./ Дом. Тел.

0894366250

Ел. Поща

donkova_1968@abv.bg

 

 

В            СЪДЪРЖАНИЕ и ОРГАНИЗАЦИЯ на ПРОЕКТА

 

 

1.     Какви са конкретните цели на вашия проект и какъв е очакваният от него ефект за участниците и околните  (учители, родители, приятели, местна общественост)?

За нашите конкретни цели изхождаме от дългогодишния си практически опит. Съществува пропаст в учебното съдържание по околен свят във втори клас и човекът и обществото в трети клас. Нашите ученици, ставайки третокласници, нямат никакви знания по българска история. Малкият брой учебни часове в трети клас допълнително утежнява усвояването на учебния материал. Недостъпното учебно съдържание демотивира учениците. Залагаме в проекта знания, умения и компетенции, които учениците ще придобият по достъпен и интерактивен начин. Целта ни е да възпитаме любов към род и родина, като част от нашата европейска идентичност.

   Учители, родители, приятели и местната общественост са пряко ангажирани в разнообразни дейности. Очакваме максимален ефект върху всички участници в проекта.

 

2.     Какви дейности имате намерение да проведете по време на проекта?

Изработване на прабългарски календар.

Изложба от детски книги за български владетели.

Издирване на легенди за мартеницата и устно представяне.

Изработване на макет на двореца в Плиска и на Златната църква в Преслав.

Рецитиране на стихотворения за български владетели.

Изработване на прабългарското знаме-конска опашка.

Издирване на легендата за битката при Върбишкия проход.

Изработване на постер с Крумовите закони.

Кръстословица.

Изработване на глаголицата и кирилицата върху пергаментова хартия.

Изработване на свитък, като за модел се използват книги от Преславската книжовна школа.

Посещение на Националния исторически музей.

Изработване на Самарското знаме.

Изработване на мартеница.

Рецитал за България.

Изложба на стоки с български имена.

Презентация за всеки владетел.

Книжка за всеки ученик с изображения и упражнения.

 

3.     Какви са крайните продукти на проекта, които ще представите?

Тържествен час „Аз обичам България”

 

4. Как възнамерявате да оценявате напредването на проекта си  и неговото влияние върху участниците и обществото?

 Ежемесечни срещи, посветени на оценката за развитието на проекта и  за това как се чувства всеки отделен участник, вършейки своята работа; разговори за хода на проекта и евнтуалните проблеми с учители, родители, приятели, хора от местната общественост

 

5.  Как възнамерявате да популяризирате резултатите,             

      опита си и крайните продукти на проекта?

 табла, интернет страница на проекта, гости на тържествения час, участие в научно-практически форуми и конференции

 

6.     Какви специални мерки, ако има такива, възнамерявате да предприемете във вашия проект, за да:

За ученици в затруднено материално положение предвиждаме тяхното участие да е свързано с дейности, при които не се изисква финансиране.

 

7.     Каква е ролята на всеки участник в проекта?

Приложена в Таблица1 и Таблица 2.

 

8. Имате ли намерение да използвате информация и информационни технологии в проекта? Ако да, то какви? В каква степен?

 интернет, компютри, принтер,ксерокс, фотоапарат, камера

 

9. Може ли работата на Вашия проект да се интегрира в учебното съдържание на преподаваните в училище предмети?

     Ако да – в кои? Как?

Проектната домашна работа може да замени традиционните домашни работи и тук ние виждаме интегриране на нашия проект в учебното съдържание на преподаваните в училище предмети. В учебните предмети домашен бит и техника, български език и литература, изобразително изкуство, час на класа могат да бъдат включени дейностите от нашия проект.

 

 

Г                ПЛАН  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Приложено в Таблица 1 и Таблица 2.

 

Д                          МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТА  (есе)

 

1.     Проектът „Аз обичам България” ще развие личности качества у участниците като умение за работа в екип, умения за самостоятелно търсене и обобщаване  на информация, умение за работа с интернет,

2.     Проектът подпомага постигането на нашите цели за ефективно и качествено образование на всеки ученик.

 

Автори проект

Галина Донкова

Мария Георгиева

 

                                                                                     

Последни публикации