Милена Йорданова Маринова – Димитрова

 

Милена Йорданова Маринова – Димитрова

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

Великотърновски университет /ВТУ/ “Св. Св. Кирил и Методий”

Велико Търново, РБългария

Магистърска степен, Психология

2001 – 2004

Софийски университет /СУ/ “Св. Климент Охридски”,

София, РБългария

Магистърска степен, Начална училищна педагогика

 

1993 – 1996

Полувисш педагогически институт /ППИ/

Плевен, РБългария

Степен специалист, Начална училищна педагогика

 

1991 – 1993

 

Професионален опит

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

09 / 1997 –09 / 2005 –  до момента

гр. Павликени

СОУ “Бачо Киро”

Възпитател в начален етап и начален учител

09 / 2005 – 05 / 2006

гр. Свищов

СОУ „Николай Катранов”

Възпитател в начален етап

10 / 1994 – 09 / 1997

с. Бутово, общ. Павликени

ОУ “Христо Ботев”,

Възпитател в начален етап и начален учител

10 / 1993 – 08 / 1994

 

гр. Павликени

СОУ “Бачо Киро”

Възпитател в начален етап

 

 

Езикова квалификация:

Руски език-добро владеене, английски език- основни познания

Области на научни интереси:

В областта на човешките права, правата на детето, деца и семейства в риск, борба с

насилието

Участие в български и международни проекти:

1. Име:”Бизнес обучение на деца от 1 клас”

Описание: учениците от 1 клас получават начални бизнес знания на практическа основа

Продължителност: 1 учебна година

2. Име: „Избор на критерии за подбор на учебници 1- 4 клас”

Описание: обучение на начални учители от община Павликени и община Сухиндол за подбор на критерии за избор на учебници 1- 4 клас

Продължителност: 2 месеца

3. Име: Човешки права”

Описание: млади хора обучават млади хора по правата на детето

Продължителност: 6 месеца

 

4. Име: Обединени срещу насилието”

Описание: превенция на насилието сред учениците

Продължителност: 3 год.

5. Име: Обществен Форум – Павликени

Описание: изграждане на ефективно партньорство между НПО, местна власт и граждани; повишаване капацитета на местните НПО

Продължителност: 2 год.

6. Име:Книгата- бялата птица на знанието”

Описание: организация и провеждане на благотворително събитие с цел набиране на средства

Продължителност: 6 месеца

7. Име: “Младежка зона за отдих и спорт”

Описание: Реконструкция и обновяване на откритата спортна база на училището, изграждане на зрителски скамейки и оформяне на парковата растителност

Продължителност: 1 год.

8. Име: “Работилница за успех”

Описание: Организация на редица извънкласни форми със съвременно техническо обезпечаване за създаване на адекватни условия за личностно развитие на учениците

Продължителност: 1 год.

9. Име: „Отворени умове за активна гражданска позиция”

Описание: Многостранното партньорство се базира на разбирането за свобода на мисълта, съвестта, религията, изразяването, информацията, както и на подготовките на пътека, включваща дисциплини като история, социални науки, националния и чужди езици за ученици от 14 до 19 годишна

Продължителност: 2 год.

10. Име: :”Училището – единство на различията” («Лице в лице»)

Описание: Същността на проекта  се изразява в запознаване с правата на децата (в това число и правото на самоличност), със символното значение на името, с традиционните вярвания и ритуали при даване на име на различни етноси, живеещи в България, с разкриването на някои универсални ценности, свързани с даването на име при различните етноси с цел младите хора да намерят своя начин да се противопоставят на нетолерантното отношение, расизма, предразсъдъците и насилието, които през последните години отбелязват тревожен ръст в училище и в обществото ни като цяло.

Продължителност: 1 год.

11. Име: „Приятелство, толерантност, краста” („Ден на приятелството”)

Описание: Учениците организират Ден на приятелството. Те подготвят презентация, с която да разкажат за взаимоотношенията на приятелство в класа. Да покажат, че познават своите права и задължения и ги защитават, без да да нарушават тези на другите.

Продължителност: 1 учебна год.

12. Име: „Зелена Европа”

Описание: С участието си в многостранното партньорство ученици, учители, родители и  местната общност имаха възможността да се запознаят не само с растителни и животински видове, застрашени от изчезване, но и с екологично застрашени зони. За реализирането на проекта се състави карта с най – застрашените в екологично отношение зони в страните – партньори и беше издадена Червена книга със застрашени от изчезване видове – растения и животни. С помощта на иновативните ИТ се подготвиха компютърни презентации на уникални природни райони.

Продължителност: 2 год.

13. Име: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Описание: Настоящият проект даде възможност на учениците от СОУ „Бачо Киро” – гр. Павликени с доказан интерес към гражданското образование, на практика да приложат своите знания и умения, използвайки олимпиадата по съответния предмет като възможност за реализация, създаване на ученически проекти в конкурентна среда и решаване на казуси и задачи с повишена трудност.

Продължителност: 1 учебна год.

14. Име: Global Children’s Challenge

Описание: Проектът е насочен срещу заседналия начин на живот при децата и привикването им към по-интензивен двигателен режим. В продължение на 50 дни учениците носят педометър (крачкомер) и всеки ден се отчита колко крачки са направили. Учителят вписва данните в сайт. Броят на крачките се преобразува в км. Класът се придвижва напред в околосветското виртуално пътешествие като един отбор и всеки ден стига до географски забележителности. Учителят запознава децата с тези места и им показва снимки от тях. По този начин децата се мотивират да се движат повече, за да стигнат по-далече и да видят повече места.

Продължителност: 51 дни

15. Име: «Читателска щафета»

Описание: Проектът „Читателска щафета с героите на Роалд Дал“ е организиран от сайта www.azcheta.com. В рамките на три месеца 17 ученици от моя клас четоха книжките на Роалд Дал и попълваха читателските си дневници. Аз потвърдих с попълване на заявка, че всяко едно от тези деца е прочело минимум по з книги на Роалд Дал. За своите заслуги малките читатели получиха награди. Но най – ценното нещо беше, че триста български деца, сред които и моите ученици, извършиха едно невероятно постижение – успяха да се концентрират и да прочетат по три от книгите на Роалд Дал, пренебрегвайки на моменти компютъра и забавленията с приятелите. Забавлявайки се с героите на Дал, те откриха нови светове.
 

Продължителност: 3 месеца

 

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУ «Бачо Киро» – гр. Павликени

Пощенски адрес (на училището): 5200 гр. Павликени, ул. «Кирил и Методий» №53

Телефон (личен): 0887703610

EMail (личен): milena730@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие): не

 

към Да си направим музей

Последни публикации