Проекти

Участие в   национални програми и проекти

– НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ – 2022 г. – тук

– НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ – 2023 г.  – тук

– НП „Информационни и комуникационни технологии“ – 2020 – тук

– НП „Иновации в действие“ – 2020 г. – тук

– НП „Иновации в действие“ – 2021 г.

– НП „Иновации в действие“ – 2022 г. – тук

– НП „Иновации в действие“ – 2023 г.- тук

– НП „Занимания по интереси“ (учебна 2019-20, учебна 2020-21, учебна 2021-22, учебна 2022-2023)

(1) Клуб„Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”

(2) Клуб „Питагор“

– НП “ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” (учебна 2019-2020, 2022-2023)
МОДУЛ: „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”, Дейност 2: „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка

– Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – Дейност 1

– Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

– Проект BG05M2OP001-2.011-0001-C01 – „Подкрепа за успех“

учебна 2020-2021 г. / учебна 2021-2022 г. /учебна 2022-2023 г.

СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог участва в:

– Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Дейност 1

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Тема на обучението: „Електронно обучение чрез платформата MsTeams“

Ръководител на групи:  Росица Петрова Кирева-Бучкова

Място на провеждане на обучението: СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог – компютърен кабинет, етаж 3

Дейност 3

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Тема на обучението: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси”

Ръководител на групи:  Росица Петрова Кирева-Бучкова

Място на провеждане на обучението: СУ“Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог – компютърен кабинет, етаж 3

Участие в  разработка и осъществяване на европейски образователни проекти по програма Erasmus + / 2020-2022:

– “VISION – Nature, traditions and identity in youth’ visions”
по програма Erasmus + / 2020-2022 >>

28.02-05.03. 2022 г.

Работната среща проведена в Olhaoq Португалия

Традиции, местни занаяти и интересни техники при работа с керамични изделия – това бяха основните моменти при работната среща проведена в Olhaoq Португалия. Тя е част от проекта „ Nature , traditions and identity in youth’visions” по програма „Еразъм +“, състояла се в периода 28.02-05.03. 2022 г.

По този проект участват СУ „Братя Каназиреви“ и още 4 училища от Португалия, Полша, Естония и Турция. Екипът, който взе участие в португалския град бяха директорът на училището Росица Тумбева, старши учителя по математика Росица Кирева и две ученички от 11. клас – Хелена Кърджиева и Радост Димитрова.

Нови приятелства, интересни места и срещи и разбира се впечатления и опит, който можем да приложим – тук


Участие в  разработка и осъществяване на европейски образователни проекти по секторна програма “Коменски”:

– Problem busters (2010 – 2012)

– Knowledge builds bridges (2006 – 2009)

– Imagine… all the people living in a world of peace and understanding (2003 – 2006)