Математика

Философия на преподаване

Учителят! Да си учител не е професия, а призвание, което изисква изключително голяма отдаденост и много любов. Това е искрицата, която всеки добър учител носи у себе си. Да, добър учител! Добрият учител не парадира с успехите си, а се радва и страда заедно със своите деца. Той е дисциплиниран и отговорен. Тези качества изисква и от учениците си. Той се самораздава непрекъснато и безрезервно. Неговите възпитаници го обичат и уважават за това, че ги е изградил като личности и авторитети. За да бъдем такива учители, ние непрекъснато трябва да се развиваме, защото днес, когато говорим за големи технологични промени, се налага всяка секунда да бъде използвана в търсене на нова информация и съвремени методи на обучение. Освен личните си качества съвременият учител трябва да трупа все нови и нови умения и компетенции, да отговаря на новите изисквания, да участва в конференции и квалификации, да подготвя уроци и тестове, да проверява и оценява и т.н.

Никога не забравям, че учителят е основен модел за подражание и трябва да има високи изисквания към себе си.

Старая се да не подвеждам учениците ми и да не губя доверието им.

Методи на преподаване

 • Поставям ясни правила и критерии при работа с учениците.
 • Обосновавам своите решения както в ежечасната работа, така и при oценяването.
 • Старая се да преподавам уроците си на достъпен език за учениците, но и се придържам към специфичната математическа терминология.
 • Работя с нагледни средства – чертежи, табла, стереометрични модели, компютърни презентации.
 • Обогатявам учебния процес с интересни исторически факти или предания.

Наблягам на приложната математика, за да убедя учениците в необходимостта от съответните знания.

Методи на оценяване

 1. Текущо
 • Проверка на домашна работа
 • Оценяване на активността в клас
 • Писмени проверки
 • Класна работа за всеки срок
 • Индивидуални проекти
 1. Финално
 • Цифрово обобщение на междинните резултати през годината

Писмена форма на изпитване

 • Задачи с избираеми отговори ( от затворен тип с четири възможни отговори)
 • Задачи със свободен отговор
 • Задачи за подробно решаване като всеки етап от решението се оценява

Задачи за посочване на съответствие между твърдения, твърдение и неговата дефиниция, тъждествени равенства, формули и т.н. (задачи за свързване).

Работа с ученици

 • Индивидуална работа с ученици, срещащи затруднения по математика.
 • Индивидуална работа с ученици при подготовка за ДЗИ или кандидатстване във ВУЗ.
 • Групова работа с ученици при подготовка за НВО.
 • Групова работа с ученици при подготовка за ДЗИ.
 • Работа в клубове за занимания по интереси.
 • Училищни и извънучилищни тържества.

Използвани учебни ресурси

 • Учебник за съответния клас
 • Електронни ресурси към учебника
 • Сборници и справочници
 • Източници от Интернет

Изработени тестове, презентации, табла и др.

Постижения на учениците

 • Задоволителни резултати на учениците, участвали на НВО и ДЗИ
 • Прием на зрелостници във ВУЗ чрез изпити по математика
 • Успешно обучение на студенти в природо-математически, технически, архитектурни и компютърни специалности.

Успешна професионална реализация.

Основните цели в работата ми са:

– да формирам нравствени ценности у учениците;

– да предизвикам интерес към своя предмет;

– да развивам познавателна активност и устойчиво внимание;

– да включвам всички ученици в процеса на учене;

– да откривам и надграждам силните страни на учениците;

– да насърчавам всяка оригиналност и самостоятелност в разсъжденията;

– да поощрявам инициативността.