Основни функции и отговорности като ЗДУД

Заместник-директор, учебна дейност  – от 01.07.2019 г. – до 12.07.2021 г.

Основна цел на длъжността:

Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при управлението и контрола на образователната дейност в училището.

Подчиненост, връзки и взаимодействия:

Заместник-директорът по учебната дейност е подчинен на директора на училището и изпълнява възложени от него задачи. Взема решения, свързани с учебната дейност и произтичащи от изпълнение на преките му задължения. Контактува с ученици, родители, педагогически специалисти, служители, длъжностни лица, членове на обществения съвет, училищното настоятелство, представители на институции.

Основни функции

Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора на училището при управлението и контрола на образователната дейност, като:

 1. участва в разработването на стратегия за развитие на училището и етичен кодекс на училищната общност; координира и участва пряко в изготвянето на училищните учебни планове и вътрешните за училището документи – правилници, правила, програми, планове, механизми и др.; създава организация и осъществява контрол по изготвяне и спазване на учебните програми за разширена подготовка/ЗИП и допълнителна подготовка/СИП от учителите по съответните учебни предмети и годишните тематични разпределения, както и по отношение на планирането на образователния процес;
 2. участва в разработването на Списък-образец № 1 на училището като сведение за дейността на институцията за учебната година и координира дейността на длъжностните лица, свързана с работата в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование; участва в разпределението на задължителната норма преподавателска работа на педагогическите специалисти, работещи в училището;
 3. организира изготвянето и контролира спазването на седмичното разписание;
 4. участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния прием, държавния план-прием и допълнителния прием;
 5. осъществява системен контрол върху образователния процес и дейността на педагогическите специалисти в училището; участва в създаването на условия и упражнява контрол по прилагането и спазването на държавните образователни стандарти;
 6. изпълнява организационни и координационни дейности на училищно ниво, насочени към обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в т.ч по Механизма за съвместна работа на институциите;
 7. организира и координира дейността в училището, насочена към предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на учениците; създава условия за ефективна работа и контролира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците; съгласувано с директора на училището взаимодейства с РУО, регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, центрове за подкрепа за личностно развитие и др. във връзка с оказването на подкрепа за личностно развитие на учениците в училището;
 8. организира и контролира дейности, свързани с организирането и провеждането на всички видове изпити и външно оценяване в училището;
 9. изпълнява организационни и координационни дейности във връзка с оценяване на пригодността за прилагане и избора на учебници и учебни комплекти по учебни предмети от педагогическите специалисти в училището;
 10. участва в процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
 11. участва в процеса на атестиране на педагогическите специалисти;
 12. участва в планирането и организацията на квалификационната дейност на педагогическите специалисти в институцията;
 13. изпълнява възложената му норма преподавателска работа, като изпълнява и функциите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 14. участва в дейността на педагогическия съвет на училището, изготвя доклади и подготвя проекти на решения, свързани с неговата дейност;
 15. координира дейностите и осигурява условия за спазване на изискванията при награждаване и налагане на санкции на учениците в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, държавния образователен стандарт за приобщаващото образование и правилника за дейността на училището;
 16. участва в организацията на воденето и съхранението на училищната документация, в т.ч в електронен вид и водене на информационните регистри на училищно ниво и упражнява контрол по спазване на изискванията на държавния образователен стандарт за информацията и документите; участва при създаването на условия за спазване на изискванията, свързани с приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация; осъществява предварителен контрол по изготвянето на документи за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
 17. участва в реализирането на училищната политика по превенция и противодействие на училищния тормоз. Организира и координира идентифицирането и провеждането на дейности с ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, съобразно сферата си на компетентност;
 18. участва в организирането и координирането на дейности в съответствие с Алгоритъма за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците;
 19. познава функциите и компетентностите на органите по закрила на детето и изпълнява задълженията си към социалната система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и ако това му е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в училището незабавно уведомява директорът;
 20. подпомага директора при предприемането на мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация от страна и по отношение на работещите и учащите в училището и спазва изискванията на Закона за защита от дискриминация;
 21. оказва съдействие на обществения съвет и на училищното настоятелство при осъществяването на тяхната дейност съобразно професионалната си компетентност.
 22. участва в организация на участието на училището в национални, регионални и общински програми, стратегии, планове и проекти;
 23. изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 24. при ползването и обработката на лични данни на ученици спазва принципите за законосъобразност и добросъвестност и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни;
 25. при изпълнение на служебните си задължения спазва определените в Етичен кодекс на работещите с деца стандарти за етично поведение, както и приетите морални правила и норми в Етичния кодекс на училищната общност; не допуска поведение, което може да урони престижа на образователната институция;
 26. изпълнява и други задължения, възложени от директора на училището и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на институцията.

  Отговорности на длъжността

  Заместник-директорът по учебната дейност отговаря за:

  • създаването на пълноценни условия за провеждане на образователната дейност в училището;
  • организацията и контрола на образователната дейност, осъществявана в училището, нейната ефективност и ориентираност към резултати;
  • осигуряването на изпълнението на държавните образователни стандарти, свързани с образователната дейност;
  • подпомагане на директора при формиране и реализиране на училищните политики за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и развитие на техния потенциал, изграждане на позитивен организационен климат и дисциплина и развитие на училищната общност;
  • организиране и координиране на дейностите в изпълнение на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и алгоритъма за неговото прилагане, утвърдени от министъра на образованието и науката и въведените на училищно ниво норми и изисквания;
  • организиране и координиране на дейностите в изпълнение на Алгоритъма за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, утвърден от министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката;
  • правилното водене и съхранение на училищната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове;
  • осигуряване на нормални условия за провеждане на вътрешно и външно оценяване и всички видове изпити в училището;
  • своевременно информиране на директора по въпросите, свързани с образователната дейност;
  • познаването и прилагането на действащото законодателство, свързано с управлението на образователната дейност в училището;
  • създаване и поддържане на професионално портфолио, в което отразява постигнатите компетентности в съответствие с професионалния си профил;
  • спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, който е неразделна част от длъжностната характеристика;
  • спазване на Етичния кодекс на училищната общност и поддържането на положителен имидж на училището.