Извънкласни дейности

4 май 2023 г.

Математиката и междупредметните връзки

По забавен и интересен начин учениците от 6.б клас изучиха приложението на задачите от Лице на сфера и Обем на кълбо.

По идея на Росица  Кирева – старши учител по математика и информатика, в  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог,  се проведе урок, който даде възможност за осъществяване на междупредметни връзки на математиката с информационните технологии, технологии и предприемачество и английски език.

Учениците представиха разнообразни проектни задачи, свързани с лице на сфера и обем на кълбо. Александър Пармаков и Симеон Дамянов показаха решения със средствата на изучавания език за програмиране Python. В хода на урока бе реализиран печат на кълбо по зададен диаметър  с 3D принтер.

Под ръководството на учителя си по технологии и предприемачество Елена Колчева учениците от класа, разделени в екипи, усърдно изработиха от прежда модел на кълбо „пуше“ – уникален български сувенир, използван в най-важните и весели събития в живота на всеки от нас. Изработването на “пушето” даде ясна представа за връзката между изучаването на геометричното тяло “кълбо” и практическата реализация на наученото.

 

Учителят по английски език Елена Жегова насърчи учениците по увлекателен начин да рекламират на английски език изработените от тях сувенири – „пуше“, мартеници, традиционен сувенир от Ирландия и др.

Шестокласниците бяха разделени на екипи, чиито лидери и участници показаха на какви качества трябва да отговаря всеки бъдещ предприемач, за да развие дадена идея. Нагледно беше представено как индивидуалните знания на всеки ученик допринасят за цялостната работа на екипа.

Урокът  на тема „Задачи от лице на сфера и обем на кълбо. Приложения.“  успешно представи  междупредметните връзки и нагледно доказа ползите от използване на проектно-базирано обучение. Учителите Росица Кирева, Елена Колчева и Елена Жегова бяха удовлетворени от реализирания урок, който позволи на учениците да вникнат по-дълбоко в същността на изучаваната тема, даде им алгоритъм за решаването на реални проблеми и спомогна за усъвършенстване на личностните им качества и умения чрез работа в екип.

На урока присъстваха г-жа Росица Тумбева – директор на училището, г-жа Соня Крънчева – заместник-директор, учителите по математика и информатика в СУ “Братя Каназиреви“ – г-жа Здравка Сугарева, г-жа Иванка Сумева, г-жа Красимира Хаджиева, г-жа Весела Козарева, г-жа Гергана Кондева, г-жа Гергана Колчева-Фарфарова – заместник-кмет в община Разлог, г-жа Цветелина Рашкова – от фирма “Атласком”, г-жа Мариана Гюрова – начален учител и учителите пенсионери – г-жа Любка Кацарска и г-жа Теменужка Беличенова.

Освен удоволствието да присъстват на събитието, гостите се почерпиха със сладкиши с форма на кълбо, приготвени с много старание от родителите на шестокласниците.


21 юни 2018 г.

Група  за допълнително обучение по математика с ученици от 9.клас
„Питагор“,
ръководител Росица Кирева

На 21 юни 2018 г. в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр. Разлог, групата за допълнително обучение по математика „Питагор” по проект „Твоят час”– фаза 2, с ръководител Росица Кирева  включваща ученици от 9.  клас, проведе публичната си изява.

Учениците от 9. клас, с много старание, успешно представиха решени от тях задачи от учебното съдържание по математика.

Науката на всички науки се оказа не толкова трудна, а по-скоро интересна и забавна.  Всеки деветокласник  представи по оригинален начин и свой проект  на тема „ Да запомним тригонометричните функции и техните основни свойства, метричните зависимости в правоъгълен триъгълник и теоремата на Питагор” и изказа мисъл на Питагор. Ивана Катончева увлекателено разказа  за живота на древногръцкия математик и философ Питагор.

Учениците  проявиха творческо мислене при изготвянето на проектите и показаха, че математиката не е само решаване на трудни задачи, а и начин да  се мисли рационално и аналитично.


12 юни 2018 г.

В царството на математиката

Група  за преодоляване на обучителни затруднения
по математика с ученици от 6.клас
„В царството на математиката“,
ръководител Росица Кирева

На 12 юни 2018 г. в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр. Разлог, групата за обучителни затруднения „В Царството на математиката” по проект „Твоят час”– фаза 2, с ръководител Росица Кирева  включваща ученици от 6.  клас, проведе публичната си изява.

Учениците от 6. клас, с много старание, успешно представиха решени от тях задачи от учебното съдържание по математика пред шестокласници, невключени в проекта и родители на участващите в групите ученици.


30 март 2018 г.

Група по интереси  „Моите бизнес мечти“,
ръководител Росица Кирева

Предприемачеството като избор на кариера

На 30 март 2018 г. се проведе публична изява на клуб „Моите бизнес мечти“ с ръководител Росица  Кирева – дейност по интереси, реализирана в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” – Разлог в рамките на проект „Твоят час“ (G05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“).

Изявата беше под надслов „Предприемачеството като избор на кариера“, като гостоприемен домакин на учениците от клуба бе Европейския информационен център „Европа директно“ в Благоевград.  Красимира Хаджикосева  представи нови възможности за реализиране на бизнес идеи на млади предприемачи, както и възможности за финансиране на стартиращ бизнес.

Разделени в екипи, учениците предложиха свои предприемачески идеи, а темите, по които работиха бяха: „Какво е необходимо, за да стартираме собствен бизнес”, „Предимствата да правим бизнес”, „Недостатъците да се занимаваме със собствен бизнес”.

В хода на последвалата дискусия бяха разгледани по-подробно възможностите на програмата на Европейския съюз „ЕРАЗЪМ за млади предприемачи“.


14 март 2018 г.

Денят на числото ПИ

На 14.03 отбелязваме денят на математическата константа – числото ПИ. Под ръководството на Росица Кирева учениците от 6а и 6б класове обелязаха този ден с изява – “Празник на числото ПИ”. По повод празника, шестокласниците вложиха цялото си старание в изработката на постери, посветени на числото Пи и поръчаха оригинална Пи-торта.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…

Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа.

Интересен аспект на числото Пи е, че е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак.

Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек. До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795.

„Това е портал към този вълшебен загадъчен свят на математиката“, каза математикът Едуард Френкъл от университета на Калифорния.


5 май 2016 г.

В царството на математиката решаваме задачи
и се подготвяме за НВО – 7.клас

Седмокласниците от СОУ “ Братя  Петър и Иван Каназиреви“ отбелязаха по нетрадиционен начин празника на своето училище. Денят започна с поставяне на цветя пред портретите на Петър и Иван Каназиреви. Заедно със своите класни ръководители  Росица Тумбева и  Емилия Бисеринкова  възпитаниците си припомниха великото дело на двамата братя будители. По-късно седмокласниците от Разложката гимназия се включиха в състезание по математика, организирано от преподавателя Росица Кирева.

Учениците бяха поставени  в  реална ситуацияна на протичане на изпит на НВО по математика, където бяха проведени и двата състезателни модули. Учениците споделиха за ползата от направеният тренинг.


25 юни 2013 г.

С ръце, сърце и ум в математиката

Учениците от 9а и 9б клас проявиха  интерес към проекта „ Да запомним тригонометричните функции и техните основни свойства, метричните зависимости в правоъгълен триъгълник и теоремата на Питагор”. Науката на всички науки се оказа не толкова трудна, а по-скоро интересна и забавна. Радослав Лагадинов от 9а и Тодор Иванов от 9б запознаха съучениците си с произхода на тригонометричните функции и на техните означения, а също и с тяхното приложение за решаване на задачи от практиката. Антонина Стойчева и Гергана Смилкова от 9а, Елена Шаркова и Севделина Асева от 9б увлекателено разказаха за живота на древногръцкия математик и философПитагор. Всеки деветокласник  представи по оригинален начин своя проект и изказа мисъл на Питагор.

Учителката по математика Росица Кирева беше доволна от проявеното творческо мислене при изготвянето на проектите и вкючването на всички ученици от двата класа. Тя сподели, че математиката не е само решаване на трудни задачи, а и начин да се възпитат младите да мислят рационално и аналитично.


5 февруари 2013 г.

Отбелязваме Международния ден на безопасен интернет

Учениците от 5а клас на  СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ отбелязаха  Деня за безопасен интернет. Събитието организираха Константина Мотева, Живомир Илиев, Наталия Хаджиева, Мартин Костадинов, ученици от 11а клас, с помощта на г-жа Росица Кирева. Най-напред единадесетокласниците раздадоха брошура на Горещата онлайн линия за борба против източници с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет и обърнаха внимание на  адреса, на който може да се подаде сигнал http://web112.net/ .

Константина Мотева и Живомир Илиев представиха видеоклип с направен от тях превод със субтитри. Чрез продукта те акцентираха върху последствията от неправилното използване на интернет. Вниманието на децата беше привлечено от неподозираните заплахи на онлайн пространството.

Много емоции предизвика играта „Аз съм онлайн” от секцията Онлайн игри на сайта на Центъра за безопасен интернет http://www.safenet.bg/ . След играта на учениците бе раздадена анкетакоято съдържаше въпроси относно основните правила за сигурност на децата в световната мрежа. От отговорите става ясно, че играта е помогнала на учениците от 5.клас да запомнят  правилата, които трябва да спазват, докато сърфират в Интернет.


23 декември 2012 г.

Благотворителна кампания на учениците
от  11а клас
на СОУ”Братя Каназиреви”

Малко преди коледната ваканция да започне,  заразени от коледния дух,  учениците от  11а клас на СОУ”Братя Каназиреви” с класен ръководител Росица Кирева по своя инициатива поеха в ръцете си една благотворителна кампания.  За два дни те успяха да организират едно наистина значимо събитие.

На 23 декември учениците организираха коледен базар за картички в центъра на Разлог. Картичките бяха изработени изцяло от учениците на гимназията, като много от  малчуганите също се включиха в предварителния конкурс за най-красива коледна картичка, организиран отново от 11а клас. В конкурса имаше две категории – от 1. до 7. клас и от 8. до 12. клас, като бяха  раздадени по три награди на всяка ог групите.

Импровизираният базар пожъна страхотен успех и единадесетокласниците успяха да съберат над  400лв. за децата от училището, изпаднали в нужда. Точно като в коледна приказка всички се усмихваха, подкрепяха  и се радваха на благотворителната кампания.


1 ноември 2012 г.

Математическо състезание по случай Деня на народните будители

Учениците от 5а и 5б класове отбелязаха светлия празник Деня на народните будители, участвайки в математическо състезание.

Под ръководството на  учителите си по математика Мариана Манова и Росица Кирева участниците атакуваха състезателните задачи с находчивост  и успяха да се докоснат до различни математически идеи.


5 май 2012 г.

Състезание по информационни технологии по повод 95-годишнина от създаването на Разложката гимназия

По повод 95-годишнината от създаването на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” бе проведено състезание по информационни технологии. Под ръководството на преподавателите 18 ученика от 7. клас показаха завидни умения в областта на компютърния софтуер.

Състезанието бе проведено в две направления. В първата част децата се проявиха като бъдещи архитекти и изградиха макет на малък град. Програма DIA, с която работиха, бе за тях напълно непозната, но под професионалните напътствия на учениците Елена Кондева и Мартин Бележков (от групата по информационни технологии на 10а клас с преподавател Росица Кирева) работата им се отдаваше с лекота.

Творчески седмокласниците се справиха и с втория модул – изготвяне и представяне на компютърни презентации. Предизвикателство за тях бе и условието да презентират материалите си на английски език.Най – завладяващи и естетически издържани бяха разработките на Георги Ботев и Костадин Чакъров от 7б клас, които спечелиха първото място. Всички участници получиха грамоти за участие и добро представяне на състезанието.


 24 март 2011 г.

СОУ ”Братя Петър и Иван Каназиреви”   отбелязва 90 години от смъртта на патриарха
на българската литература Иван Вазов

През септември тази година България ще отбележи 90 години от смъртта на класика на българската литература – Иван Вазов.

На 24 март 2011 г.  учениците от 11а и 11б клас станаха домакини на тематична вечер под надслов „Познаваме ли Вазов?”. Възпитаниците на престижната гимназия изработваха сайт със средствата на Office Live Small Business, посветен на първия професионален български писател. В него в различни секции те събраха и подредиха много материали, свързани с живота и творчеството на поета. Бяха заснети репортажи сред най-малките ученици, с които да се проверят знанията им за автора. Анализите от проучването провокираха провеждането на тематични рецитали по класове, записите от които също са обработени и качени в секция „Видео”. Видеомонтажът на материалите е резултат от усвоените знания по информационни технологии и е дело на ученици от 11б клас.

Домакините представиха и филм за писателя, обработен и озвучен от Димитър Врачков от 11б клас.

Единадесетокласниците представиха в резюме свои писмени разработки върху творчеството на писателя, качени в секцията на сайта „Да пишем за Отличен”. За потребителите на сайта е подготвен и тест, проверяващ познанията им за живота и творчеството на  дядо Вазов. Съставител на тестовите задачи е Даниел Джолев от 11а клас.

 Идеята на организаторите на вечерта – Росица Кирева, преподавател по информатика и информационни технологии, и Лиляна Джолева, преподавател по БЕЛ, е да се демонстрират възможностите за междупредметни връзки в обучението в училище. Резултатът от това бяха изпълненията на Вазови творби на български, английски, френски, руски и немски език, звучаха популярни песни по Вазови текстове. На финала на вечерта Росица Тумбева – учител по биология  и Стоян Дърпатов –  бивш учител по БЕЛ също рецитираха творби на поета.

Гостите на мероприятието, сред които и писателката Бойка Асиова, бивши преподаватели и родители, разгледаха и тематична изложба с рисунки, отразяващи моменти от живота и творчеството на Вазов. Картините са дело на учениците от 9а клас.


5 май 2010 г.

“Да бъдем полезни на България”

По нетрадиционен начин на 5 май 2010г. отбелязаха своя патронен празник учителите и учениците от най – старото и престижно училище в Разлог – СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”.

Всеки ученик имаше възможност да покаже своите умения и възможности в различни области  от науката и изкуството – информационни технологии, литература, изобразително изкуство, екология и др.

От месец ноември 2009 г. СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, Разлог е включено в програмата Microsoftlive@edu.

Като  Live@edu училище всеки ученик може лесно и бързо да направи собствен сайт с Office Live Small Business .

Учениците от групата по Информатика на 11 а клас с преподавател Росица Кирева представиха пред учениците от 8а, 8б и 10 а класове създадени по избрани от тях теми уеб сайтове.