Архив на категория: Важни съобщения

Заявления за ДЗИ

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2016 год. СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА  НА ПГИТ, гр. ВЪРШЕЦ ОТ 04.07.2106 ДО  15.07.2016 год.

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА НОСЯТ ЛИЧНА КАРТА, ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗРЕЛОСТНИЦИ,  НЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ В УКАЗАНИЯ СРОК, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ДЗИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЗК г-жа Д. БОНЧЕВА

Получаване на дипломи

дипломи

Учениците от ПГИТ Вършец, дипломирали се успешно на майска сесия, 2015/16 година могат да се явяват за получаване на Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация от 23 юни до 30 юли 2016 г. в канцеларията на училището. Документите се получават лично срещу саморъчен подпис!

Отговори на матури май 2016

Първият задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература в ПГИТ, гр. Вършец бе проведен успешно на 18.05.2016 г.
От 69 заявили участие в матурата ученици, на изпита се явиха 65. По време на изпита нямаше констатирани нарушения и инциденти. Изпитните материали бяха отворени и разпечатани в присъствието на експерта от РИО Монтана, г-жа Нина Кирилова и представител на родителите. За гарантиране на честното и справедливо протичане на изпита бе осъществяван непрекъснат видеоконтрол.
Верните отговори на матурата по БЕЛ можете да видите ТУК!

На 20.05.2016 г. бе проведен втори задължителен държавен зрелостен изпит, наблюдаван от експерта на РИО Монтана, г-жа Росица Ангелова. Изпитът приключи успешно.  От 69 допуснати ученика на втората матура се явиха 64.  
Вижте верните отговори на матурите по предметите, избрани от учениците в ПГИТ:
математика, физика, биология, география, английски език.

Трети етап на прием 2015/16

прием 2015Приключи трети етап от приема на ученици в ПГИТ Вършец.

Допълнителен прием на ученици в ПГИТ Вършец за попълване на свободните места – от 24 август до 4 септември.

Втори етап на прием 2015/16

прием 2015Приключи вторият етап от приема на ученици в ПГИТ Вършец.

Трети етап от приема на ученици в ПГИТ Вършец се извършва до 23 юли, а допълнителен прием при евентуално оставащи свободни места – до 4 септември.

Първи етап на прием 2015/16

прием 2015Приключи първият етап от приема на ученици в ПГИТ Вършец.

Втори етап от приема на ученици в ПГИТ Вършец се извършва до 16 юли, а трети етап – до 23 юли.

Резултати ДЗИ май 2015

Входящ № Име Фамилия ДЗИ БЕЛ Втори ДЗИ
точки оценка точки оценка предмет
1209001 ИВАН КОСТОВ  – 29.00 3.17 география
1209002 БОРИСЛАВА БОРИСОВА 36.50 3.38 40.00 3.48 биология
1209003 ЛЪЧЕЗАР ЛАТИНОВ 26.50 3.10 37.00 3.39 биология
1209004 МИЛЕНА ХРИСТОВА 15.00 2.66 20.00 2.88 биология
1209005 АНАТОЛИЯ БОЖИНОВА 19.50 2.86 40.00 3.48 биология
1209006 КРАСИМИР КРУМОВ 33.00 3.28 52.00 4.12 биология
1209007 АНДРЕЙ ВИДОЛОВ 11.00 2.48 6.00 2.26 биология
1209008 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ 14.00 2.62 география
1209009 ИВАН ИВАНОВ 26.00 3.08 26.00 3.08 биология
1209010 МОНИКА БОРИСОВА 52.50 4.15 57.00 4.41 биология
1209011 РОСИЦА СОТИРОВА 30.50 3.21 41.00 3.50 биология
1209012 МАРИО ДИМИТРОВ 30.00 3.20 42.00 3.56 биология
1209013 ВЯРА КРЪСТЕВА 30.50 3.21 28.00 3.14 биология
1209014 ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ 9.00 2.40
1209016 ГЕНАДИ ХРИСТОВ 11.00 2.48 12.00 2.53 биология
1209017 КАЛИН ТОДОРОВ 10.00 2.44 10.00 2.44 география
1209018 МАРИЕЛА ИВАНОВА 13.50 2.59 19.00 2.84 биология
1209020 ПЕТЯ ПЕТРОВА 30.00 3.20
1209021 ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ 20.00 2.88 23.00 3.00 география
1209023 СТЕФАНИ АПОСТОЛОВА 15.00 2.66 география
1209025 ЗДРАВКО ПАВЛОВ 22.00 2.97 биология
1209027 РАДОСЛАВ РАЧЕВ 32.50 3.27 31.00 3.22 биология
1209028 ДАРИН ГЕОРГИЕВ 8.00 2.35 16.00 2.70 география
1209031 ПРЕСЛАВ ПАШОВ 10.00 2.44 география
1209038 ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ 22.00 2.97 география

Държавни изпити за професионална квалификация

Важно за всички ученици завършващи 12 клас през учебната 2014/15 година.

ПГИТ гр. Вършец обявява следния график за провеждане на Държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“:

  • Теория на специалността и професията – 08.06.2015 г. от 8:00 часа
  • Практика на специалността и професията – 10.06.2015 г. от 8:00 часа

В дните на изпитите учениците са длъжни да се явят до 7:15 часа в сградата на гимназията, носейки син химикал, линия и сметкоплан.  До Държавни изпити са допуснати всички ученици. За повече информация – Д. Бончева, М. Илиева и Г. Иванов.

Отговори ДЗИ Биология – май 2015

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Инструктаж ДЗИ 2015
22 май 2015 г. – Вариант 1.

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. Биологична макросистема е:
А) клетката
Б) организмът
В) видът
Г) биосферата

2. Към групата на биотичните екологични фактори се отнася:
А) водата
Б) температурата
В) въздействието на паразит върху гостоприемник
Г) замърсяването на почвата при изригване на вулкан

3. Популацията е съвкупност от:
А) индивиди на един вид
Б) индивиди на различни видове
В) животински видове
Г) растителни видове

4. На схемата са изобразени основните елементи (подразделения) на:
А) популация
Б) биоценоза
В) консорция
Г) синузия

5. На фигурата е представена хранителна верига. С коя цифра са отбелязани продуцентите?
А) 1
Б) 2
В) 4
Г) 6

6. Образуването на семейни групи (стада) при слоновете и маймуните е пример за:
А) хранително поведение
Б) агресивно поведение
В) социално поведение
Г) полово поведение

7. За биосферата НЕ Е ВЯРНО, че:
А) прониква в литосферата
Б) прониква в атмосферата
В) е зависима от слънчевата енергия
Г) има еднаква продуктивност във всичките си части

8. Основна причина за образуването на киселинни дъждове е:
А) изсичането на гори
Б) използването на аерозоли
В) изгарянето на изкопаеми горива
Г) разрушаването на озоновия слой

9. Кой тип междувидови взаимоотношения е представен на фигурата?
А) конкуренция
Б) паразитизъм
В) коменсализъм
Г) хищничество

10. Кои четири химични елемента са най-силно застъпени в живата природа?
А) фосфор, сяра, йод, цинк
Б) калций, желязо, йод, флуор
В) въглерод, водород, кислород, азот
Г) водород, кислород, желязо, манган

11. Клетъчната стена на растителната клетка е изградена основно от:
А) скорбяла
Б) гликоген
В) целулоза
Г) хитин

12. Немембранни клетъчни органели са:
А) рибозомите
Б) лизозомите
В) пластидите
Г) митохондриите

13. Наследственото вещество НЕ е обособено в ядро при клетките на:
А) бактериите
Б) гъбите
В) растенията
Г) животните

14. Хлоропластите, за разлика от митохондриите, съдържат:
А) ензими
Б) рибозоми
В) хлорофил
Г) пръстеновидна ДНК

15. На фигурата е изобразен клетъчен процес, при който се синтезират:
А) липиди
Б) белтъци
В) въглехидрати
Г) нуклеинови киселини

16. Нови молекули РНК се синтезират в клетката чрез процеса:
А) репликация
Б) транскрипция
В) транслация
Г) спирализация

17. Гликолизата е катаболитен процес, при който се получава:
А) кислород
Б) глюкоза
В) лимонена киселина
Г) пирогроздена киселина

18. Процесът на разграждане на водата под действие на светлина в хлоропластите, се нарича:
А) фотолиза
Б) гликолиза
В) денатурация
Г) ферментация

19. Ако една диплоидна клетка с 46 броя хромозоми се раздели чрез мейоза, то ще се получат:
А) 2 клетки, всяка с 46 хромозоми
Б) 2 клетки, всяка с 23 хромозоми
В) 4 клетки, всяка с 46 хромозоми
Г) 4 клетки, всяка с 23 хромозоми

20. При митоза, за разлика от мейоза:
А) протича кросинговър
Б) се образуват биваленти
В) дъщерните клетки са хаплоидни
Г) дъщерните клетки са диплоидни

21. На фигурата е изобразена част от молекула на нуклеинова киселина. Коя е азотната база, която НЕ Е ОЗНАЧЕНА на тази фигура?
А) урацил
Б) тимин
В) гуанин
Г) цитозин

22. Половите жлези при животните са пример за:
А) клетка
Б) тъкан
В) орган
Г) система от органи

23. Индивид, който има еднакви алели на даден ген, се нарича:
А) хемизиготен
Б) хомозиготен
В) хетерозиготен
Г) хетерогаметен

24. Пример за коя форма на изменчивост е потъмняването на кожата при хората през лятото?
А) генотипна
Б) мутационна
В) комбинативна
Г) модификационна

25. Какъв вид взаимодействие между гените е изобразено на фигурата?
А) кодоминиране
Б) пълно доминиране
В) непълно доминиране
Г) полимерно взаимодействие

26. Чрез решетката на Пънет е представено поколение, резултат от монохибридно кръстосване (виж фигурата). Определете верните твърдения.
1) Поколението произлиза от хомозиготни родители.
2) Поколението произлиза от хетерозиготни родители.
3) Цялото поколение е хетерозиготно.
4) Всички индивиди от това поколение могат да образуват по два типа гамети.
А) 2 и 3 Б) 2 и 4 В) 1, 3 и 4 Г) 2, 3 и 4

27. Зародишното развитие при човека:
1) е етап от неговото индивидуално развитие (онтогенеза)
2) включва гаметогенеза, органогенеза и раждане
3) включва дробене на зиготата, гаструлация и органогенеза
4) повтаря кратко и непълно историческото развитие (филогенезата)
А) 1 и 2 Б) 2 и 4 В) 1, 2 и 4 Г) 1, 3 и 4

28. Бластулата:
1) е многоклетъчен зародиш
2) се образува от деленето на зиготата
3) е изградена от клетки, получени чрез мейоза
4) се образува в края на органогенезата
А) 1 и 2 Б) 3 и 4 В) 1, 3 и 4 Г) 2, 3 и 4

29. Разгледайте фигурата и определете верните твърдения.
1) Следзародишното развитие на пеперудата е пряко.
2) Следзародишното развитие на пеперудата е чрез пълна метаморфоза.
3) Следзародишното развитие на пеперудата е чрез непълна метаморфоза.
4) Следзародишно развитие на щурците и скакалците премината през същите стадии.
А) само 2 Б) само 3 В) само 1 и 4 Г) само 3 и 4

30. За биологичната еволюция е вярно, че:
1) е обратим процес
2) е необратим процес
3) влияе върху видовото разнообразие
4) засяга всички видове организми
А) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 1, 3 и 4 Г) 2, 3 и 4

31. Според Дарвин неопределената изменчивост е:
1) масова
2) индивидуална
3) наследствена
4) ненаследствена
А) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4

32. Биологичният прогрес е основна насока на еволюцията, която може да се осъществи чрез:
1) ароморфози
2) идиоадаптации
3) катаморфози
4) ценогенези
А) само 1, 2 и 3 Б) само 1, 3 и 4 В) само 2, 3 и 4 Г) 1, 2, 3 и 4

33. Критерии, чрез които се определя видовата принадлежност, са:
1) морфологичен
2) физиологичен
3) генетичен
4) географски
А) само 1, 2 и 3 Б) само 1, 2 и 4 В) само 2, 3 и 4 Г) 1, 2, 3 и 4

34. Фактори на социалната еволюция на човека са:
1) трудовата дейност
2) естественият отбор
3) борбата за съществуване
4) общественият начин на живот
А) 1 и 4 Б) 2 и 3 В) 1, 2 и 3 Г) 2, 3 и 4

35. Палеонтологични доказателства за еволюцията на организмите, са:
1) приликите в зародишите на гръбначните животни
2) ръководните вкаменелости
3) филогенетичните редове
4) преходните форми
А) само 1, 2 и 3 Б) само 1, 2 и 4 В) само 2, 3 и 4 Г) 1, 2, 3 и 4

Отговорите на въпроси от 1 до 35 носят по 1 точка.

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

36. На фигурата е представена динамиката на популации на три вида. Разгледайте фигурата и отговорете на въпросите. – 5 т.
(Отговорите запишете срещу съответната буква.)
А) През коя година популациите и на трите вида са най-многочислени? 1994 г. – 1т.
Б) Кой вид през повечето време има най-малобройна популация в сравнение с останалите?вид 2 – 1т.
В) Популациите на кои два вида в 1990 г. имат приблизително еднаква численост?вид 1 и вид 3 – 1т.
Г) В коя година популациите на вид 2 и вид 3 са с еднаква численост?1989 г. – 1т.
Д) В коя година популацията на вид 1 е с най-малка численост?1986 г. – 1т.

37. Броят на видовете птици в една широколистна гора е изследван за период от 20 години. През 1989 г. голяма част от гората била унищожена от пожар. Резултатите от изследването са представени в следващата таблица.
Определете верните твърдения, като изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ от предложенията (1, 2, 3, 4, 5, 6).
(Отговора запишете чрез съответните цифри.)

Година 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Брой видове 35 35 34 34 35 19 20 21 22 23 25

1. В първите години на изследването броят на видовете е бил най-голям.
2. Броят на видовете равномерно е намалявал през целия 20-годишен период.
3. Броят на видовете намалява рязко в началото на 90-те години.
4. Рязкото намаляване на видовете през 1990 г. е свързано със загуба на местообитания, в резултат на пожара.
5. Видовото богатство започва бавно да се възстановява през втората половина на изследването.
6. Видовото богатство е най-малко в края на изследването.

1,3,4,5 – 4 х 1 т. = 4 т.
38. Направете твърденията за органичните съединения верни, като избирате от посоченото в скобите.
(Избраното запишете срещу съответната буква.)
А) Кератинът и хемоглобинът са (липиди / белтъци). – 1 т.
Б) Глюкозата и рибозата са (монозахариди / олигозахариди). – 1 т.
В) Фосфолипидите (участват / не участват) в състава на биологичните мембрани. – 1 т.
Г) Нуклеотидите, които изграждат веригите на ДНК, могат да съдържат азотната база (урацил / тимин). – 1 т.
39. На фигурата е изобразена животинска клетка. Определете с коя цифра (1, 2, 3, 4 или 5) е означена всяка от клетъчните структури А, Б, В, Г и Д.
(Отговорите запишете с цифра срещу съответната буква.)
А. ядро (4) – 1 т.
Б. гладка ендоплазмена мрежа(3) – 1 т.
В. зърнеста ендоплазмена мрежа(2) – 1 т.
Г. апарат (комплекс) на Голджи (5) – 1 т.
Д. митохондрии (1) – 1 т.
40. Направете твърденията за клетките верни, като избирате от посоченото в скобите.
(Избраното запишете срещу съответната буква.)
А) Прокариотните клетки (съдържат / не съдържат) рибозоми. – 1 т.
Б) Клетките на бактериите са (прокариотни / еукариотни). – 1 т.
В) Клетките на (цианобактериите / гъбите) са еукариотни. – 1 т.
Г) (Растителните / Животинските) клетки съдържат пластиди. – 1 т.
41. Кои от предложените характеристики се отнасят за вирусите?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)
1 – надмолекулни комплекси – 1 т.
5 – съдържат рибозоми
2 – едноклетъчни организми
6 – размножават се самостоятелно
3 – съдържат РНК или ДНК – 1 т.
7 – размножават се само в живи клетки – 1 т.
4 – нямат наследствено вещество
8 – притежават свойствата изменчивост и наследственост – 1 т.
42. Кои от изброените признаци се отнасят както за репликацията, така и за транскрипцията в еукариотните клетки?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)
1 – извършват се в клетъчното ядро – 1 т.
6 – участват ензими – 1 т.
2 – извършват се в цитоплазмата
7 – синтезират се белтъци
3 – протичат с поглъщане на енергия – 1 т.
8 – синтезират се нуклеинови киселини – 1 т.
4 – протичат с отделяне на енергия
9 – използва се матричният принцип – 1 т.
5 – участват рибозоми
10 – не се използва матричният принцип

43. Определете верни ли са съответствията между метаболитен процес и мястото му на протичане в еукариотна клетка.
(Отговорите запишете с ДА или НЕ срещу съответната буква.)
А) гликолиза – цитозол ДА – 1 т.
Б) цикъл на Калвин – митохондрии НЕ – 1 т.
В) цикъл на Кребс – хлоропласти НЕ – 1 т.
Г) окислително фосфорилиране – митохондрии  ДА – 1 т.
44. През коя фаза на митотичния цикъл се извършва всяка една от посочените промени?
(Отговорите запишете срещу съответната цифра.)
1. ядрената мембрана се разрушава – профаза – 1 т.
2. хроматинът се удвоява – интерфаза – 1 т.
3. нишките на делителното вретено се скъсяват – анафаза – 1 т.
4. хромозомите са в екваториалната област – метафаза – 1 т.
45. При някои растения сивият цвят на семенната обвивка е доминантен признак (G), а белият е рецесивен (g). Разгледайте схемата и запишете (срещу съответната буква А, Б, В, Г, Д):
А) генотипа на родителя със сиви семена – Gg – 1 т.
Б) генотипа на родителя с бели семена – gg – 1 т.
В) гаметите на родителя с бели семена – g, g (g) – 1 т.
Г) разпадането по генотип във F1 – 1:1 (50% : 50%) – 1 т.
Д) разпадането по фенотип във F1 – 1:1 (50% : 50%) – 1 т.
46. Цветът на венчелистчетата на ароматното секирче се определя от два гена, които нямат самостоятелна фенотипна изява. Само при съчетаването на доминантните им алели в общ генотип (С–Р–) се образува червен пигмент.
А) Как се нарича това взаимодействие на гени? – комплементарно – 1 т.
Б) Какъв генотип могат да имат белите растения, които са хомозиготни? (Запишете ТРИ възможни генотипа.) – ССрр, ссрр, ссРР – 1 т.
47. На фигурата е изобразен процесът овогенеза при бозайниците. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.
(Отговорите запишете срещу съответната буква.)
А) За кой пол е характерен този процес? – женския – 1 т.
Б) Как се нарича хромозомният набор на родоначалните клетки? – диплоиден – 1 т.
В) Коя фаза (І, ІІ или ІІІ) се нарича фаза на зреене? – III – 1 т.
Г) Как се нарича клетката, означена със знака „Х”? – яйцеклетка – 1 т.

48. Направете твърденията за биологичния регрес верни, като избирате от посоченото в скобите.
(Избраното запишете срещу съответната буква.)
А) Биологичният регрес води до (възникване / изчезване) на групи организми. – 1 т.
Б) Ареалите на групите се (стесняват / разширяват). – 1 т.
В) Броят на подчинените групи (намалява / нараства). – 1 т.
Г) (Раждаемостта / Смъртността) е висока. – 1 т.
Д) Пример за този процес е (изчезването на динозаврите / появата на сухоземни – 1 т.животни).
49. Определете верни ли са твърденията за човешките раси.
(Отговорите запишете с ДА или НЕ срещу съответната буква.)
А) Расата, която се характеризира с жълтеникава кожа, прави тъмни коси и черни очи се нарича негро-австралоидна. НЕ – 1 т.
Б) Ритъмът на растеж и кожната секреция са физиологични расови признаци. ДА – 1 т.
В) Устройството на вътрешните органи е расов признак. НЕ – 1 т.
Г) При възникването на расите, расовите признаци са имали приспособително значение. ДА – 1 т.
50. Разгледайте изображенията (1, 2, 3, 4) и запишете към коя група доказателства за еволюцията се отнася всяко от тях.
(Отговорите запишете срещу съответната цифра.)
1. Предни крайници на гръбначни
2. Амонити
3. Археоптерикс
4. Крила на прилеп, пеперуда, птица

1 – сравнителноанатомични – 1 т.
2 – палеонтологични – 1 т.
3 – палеонтологични – 1 т.
4 – сравнителноанатомични – 1 т.
Максимален брой точки от част първа: 35
Максимален брой точки от част втора: 65
Общ максимален брой точки: 100