Професия: Оперативен счетоводител, Специалност: Оперативно счетоводство

Учебният план за специалността дава знания и умения за отразяване и контролиране на финансовите операции, които се извършват в предприятията от всички сфери на икономиката.

ПГИТ Вършец

Учениците ще могат да:

  • Водят текущата отчетност на фирми, банки и бюджетни предприятия;
  • Приключват периодични и съставят годишни счетоводни отчети;
  • Оформят, попълват и осчетоводяват документите на фирмата;
  • Анализират финансовото състояние на фирмата;
  • Работят със счетоводни програмни продукти.

Възможна реализация: Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено-икономическия живот – промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

Форма на обучение: дневна         Срок на обучение: 4 години

Изучавани чужди езици: английски и руски.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация трета степен след положени държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията.

към ПРИЕМкъм Сервитьор – барман

 

Вашият коментар