НОВИНИ И СЪБИТИЯ

На 31 май ще се проведе Годишно тържество, послучай празника на Основно училище „Христо Ботев” – село Дълго поле. Каним всички родители да посетят тържеството и да видят изпълненията на своите деца.

NEWS AND EVENTS

The annual celebration of Primary School „Hristo Botev“, village of Dalgo Pole, will be held on 31st of May. We invite all parents to the celebration to watch the performances of their children.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

На 8 април 2014 година ще се проведе тържество подлучай Международният вед на ромите. Канят се всички родители на учениците в нашето училище, за да проследят програмата, посветена на празника. Тя ще бъде изнесена от клубовете „Фолклор на етносите – ромски фолклор” с ръководители г-жа Оля Тянковска и г-жа Дора Пелтекова.

NEWS AND EVENTS

The celebration on the occasion of the International Roma Day will take place on 8 April 2014. All parents of the students in our school are invited to watch the program dedicated to the feast. It will be given by the clubs “Ethnic Folklore – Roma Folklore” led by Mrs. Olya Tyankovska and Mrs. Dora Peltekova.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

На 12 март 2014 година ще бъде проведена интерактинта родителска среща с децата на бъдещия първи клас и техните родители. В слещата ще участват и родителите от 4 клас под ръководството на г-жа Тянковска. Поканени са да участват всички родители на бъдещите първокласници, които ще прекарат няколко незабравими минути със своите деца.

NEWS AND EVENTS

The interactive meeting with the children of the future first grade and their parents will be held on 12 March 2014. The meeting will be attended by parents of 4th grade under the direction of Mrs. Tyankovska. Invited are all parents of future first graders who will spend some unforgettable minutes with their children.