НОВИНИ И СЪБИТИЯ

На 13 януари ще се проведе празника на ромската Нова година. Празникът включва песни и танци на децата от клуб „Фолклор на етносите – ромски фолклор” с ръководител г-жа Тянковска. Тържеството ще бъде проведено пред кмета г-н Абрашев Общинския съвет на с. Калояново.

NEWS AND EVENTS

 

The feast for the Gipsy’s New Year will take place on 13th of January. The celebration includes songs and dances of children from the club „Ethnic Folklore – Roma Folklore“ led by Mrs. Tyankovska. The celebration will be held in front of the mayor Mr. Abrashev and the City Council of Kaloyanovo.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Основно училище „Христо Ботев” организира седмица на Ботев – патрона на нашето училище. Тя ще се провежда от 6 до 10 януари 2014 година.

На 8 януари ще се проведе конкурсът за рецитиране на стихове от и за Христо Ботев.

На спечелилите призови места ще се връчат награди и грамоти.

NEWS AND EVENTS

 

Primary School “Hristo Botev” organizes a week of Botev – the patron of our school. It will be held from 6th to 10th of January 2014.

The competition for reciting verses from and for Hristo Botev will take place on 8th of January. The winners will be awarded with prizes and certificates.