КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА УЧИТЕЛИТЕ УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЯ:

РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ /УЧАСТВАТ 3 УЧИТЕЛИ/

ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДШИ И ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ /УЧАСТВАТ 2 УЧИТЕЛИ/

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ /УЧАСТВАТ 3 УЧИТЕЛИ/

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО НАСИЛИЕ, АГРЕСИЯТА И ДРУГИ /УЧАСТВАТ 3 УЧИТЕЛИ/

TEADURS QUALIFICATION FOR SPECIALISTS

TEACHERS TAKE PART AT TEACHING

„WORK – WITHOUT CHILDREN WITH SPECIAL NECESSARYS“ ( 2 TEACHERS)

TEACHE ABOUT EVALUTION STUDENT’S ACHIEVEMENT (3 TEACHERS)

TEACHE AGAINST SCHOOL’S FORCE AND AGGRESSION (3 TEACHERS)