ПРОЕКТИ PROJECTS

УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ:

 • ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАНАТЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ“ – УСПЕХ /ОП РЧР/
 • ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ – ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ /ОП РЧР/
 • ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ /ОП РЧР/
 • ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ /ОП РЧР/
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА „УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“: МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ И МЯРКА „БЕЗ ОТСЪСТВИЕ“ /МОН/
 • ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ /ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“/
 • ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ЧАС“ /ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС“/
 • ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ /ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“/

 

PROJECTS 

THE SCHOOL WORK BY PROJECTS:

 • PROJECT „SCHOOL FOR APPROVAL YOURSELF IN PREPARATION FOR EUROPEAN HORIZONS“ – SUCCESS
 •  PROJECT „NEW CHANCE FOR SUCCESS.LITERACY CLASSES FOR ADULTS
 • PROJECT „TEACHERS QUALIFICATION FOR SPECIALISTS“
 • PROJECT „SYSTEM FOR CAREER’S DEVELOPMENT IN SCHOOL EDUCATION“
 • NATIONAL PROGRAMME:“SCHOOL WITHOUT ABSENCES: MEASURE „WITHOUT FREE CLASSES“ AND MEASURE „WITHOUT ABSENCE“
 • PROGRAMME „BEDUCE GYPSY’S CHILDREN DROPPED FROM SCHOOL“
 • PROGRAMME „TOGETHER IN CLASS FOUNDATION „TOGETHER IN CLASS“
 • PROGRAMME „SCHOOL’S FRUIT“