Училищни документи

Документи на институцията за учебната 2022/2023 г.:

Otchet_za_uchebnata_2021-22_godina_ok

I срок:

Резултати от НВО в 7 клас:

NVO 7 kl. 2018-2022 diagrami

Резултати от НВО в 4 клас:

NVO 4 kl. 2018 – 2022diagrami

Мерки за повишаване качеството на образованието:

Мерки качество 120 ОУ

Годишен план:

Годишен_план_2022-2023г.

Правилник за вътрешния трудов ред:

Pravilniк-za-VTRed-proekt (1).rtf 222

Правилник за дейността на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ гр. София:

Pravilnik_za_deynostta_2022-2023-1

План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година:

PLAN_KD_2022-2023-120_OU

Седмично разписание I срок 5-7 клас:

(pdf.)  sedm.razp.PE.Isrok

Седмично разписание I срок 1-4 клас:

(pdf.)  sedm.razpisanie.NE.Isrok

График за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети с ученици от НЕ:

(pdf.) konsul.NE

График за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети с ученици от ПЕ:

(pdf.)   kons.uchiteli

График за провеждане на учебните часове по БДП за I учебен срок:

(pdf.)  grafikBDP

 

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители с родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка в 120 ОУ „Г. С. Раковски” през I учебен срок на учебната 2022/2023 година:

Учители НЕ и ПЕ: (pdf.) konsultacii.klasni

Учители ГЦОУД: (pdf.) konsultacii.GCOUD

График седмично дежурство /етажи/:

(pdf.) sedm.dej

График седмично дежурство /стол/:

(pdf.) grafik.dej.stol

Програми „Училищно мляко“ „Училищен плод“:

(pdf.) plod.mlqko

 

 

 

 

 

Училищни документи за учебната 2021/2022 г.:

(pdf.)

(pdf.) grafik_sedmichni_konsultacii_COUD

I срок

Седмично разписание I срок 2021/2022 учебна година:

седмично_разписание_1срок

Училищни учебни планове:

УУП -7 а, б, в ,г клас

УУП – 6 а, б, в, г клас

УУП – 5 а, б, в, г клас

УУП – 4 а, б клас

УУП – 4 в, г клас

УУП – 3 в, г клас

УУП – 3 а, б клас

УУП – 2 а, в, г клас

УУП – 2 б клас

УУП – 1-б, в клас

УУП 1-a

УУП-ИФО-Георги

УП-ИФО-Лиа

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище:

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Мерки за повишаване  качеството на образованието за учебната 2021 /2022 г.:

мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022г.:

Програма за приобщаващо 120 ОУ

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети  с ученици в 120 ОУ „Г. С. Раковски” през I учебен срок на учебната 2021/2022 година, в Прогимназиален етап /чл. 18 ал.1 от Наредбата за  Приобщаващото образование/:

График учителис -ПЕ

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на учителите по предмети  с ученици в 120 ОУ „Г. С. Раковски” през I учебен срок на учебната 2021/2022 година, в Начален етап /чл. 18 ал.1 от Наредбата за  Приобщаващото образование/

График учители- НЕ

ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители с родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка в 120 ОУ „Г. С. Раковски” през I учебен срок на учебната 2021/2022 година

График на класните – ЦДО

Годишен план на 120 ОУ „Г. С. Раковски”:

Годишен_план_2021-2022г.

Дневен режим за първи срок:

Дневен режим

Етичен кодекс на училищната общност:

Етичен кодекс на училищната общност

Вътрешни правила за защита на личните данни:

Защита на личните данни

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:

План за гражданско образование

План за квалификационна дейност 2021/2022 учебна година:

План за квалификационната дейност

Бюджет 2021 г.

Бюджет2021г

Правилник за вътрешния трудов ред:

Правилник за ВТР

Правилник за дейността на 120 ОУ:

Правилник за дейността 2021-2022

Стратегия за развитие НА 120 ОУ „Г. С. Раковски“ гр. София за периода от 2019/2020 учебна година до 2021/2022 учебна година:

Стратегия 2020-2022