Документи

 

 

Дневен режим за I учебен срок на 2019/2020 учебна година:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/dneven.rejim_.pdf

Седмично разписание за I учебен срок 2019/2020 учебна година:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/sedm.razp_.pdf

Правилник за дейността на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/01/Pravilnik-za-dejnostta.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/pravilnik-za-vtr.pdf

Годишен план на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/godishen.plan_.pdf

Правилник за пропусквателния режим в 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/propus.rejim_.pdf

Ред за извиняване на отсъствия:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/red.za_.ots_.pdf

Механизъм за противодействие на училищния тормоз:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/meh.za_.protiv.na_.uch_.tormoz.pdf

Инструкция за безопасност и култура на поведението на учениците при дейности, провеждани извън училище:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/izvyn.uch_.pdf

Инструкция за превенция на насилието:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/isns.za_.prev_.na_.nas_.pdf

План на дейностите по Безопасност на движението по пътищата:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/plan.na_.dejn_.pdf

Етичен кодекс на училищната общност при 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/etichen.kodeks.pdf

Процедура за регистриране, разглеждане и отговор на жалби и сигнали:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/jalbi.