Документи

Документи за учебната 2020/2021 година:

Училищни учебни планове:

7 а,б,в,г

6 а,б,в,г

5 а,б,в,г

4 а,б

4 в,г

3 а,б

3 в,г

2 а,б

2 в,г

1 а,в,г

1 б

Правилник за дейността на 120 ОУ:

Правилник за дейността- финален 08.09.2020

Правилник за вътрешния трудов ред на 120 ОУ:

Pravilnik-za-VTRed-proekt_(1).rtf_222

Етичен кодекс на училищната общност:

етичен_кодекс_на_училищната_общност_ 2018.docx

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19:

nasoki-covid19_270820

Инструктаж за безопасна работа в часовете по Технологии и предприемачество:

ТБ Общ

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

instruktazh_za_bezopasna_rabota_FVS

 

 

ИНСТРУКТАЖ

НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19:

N9_comp

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 120 ОУ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.:

Механизам 20-21.docx

 

 

 

 

 

График за консултациите на класните за II срок 2019/2020:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/02/grafik-konsultacii-klasni.pdf

График за консултациите на учителите от 120 ОУ за II срок 2019/2020:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/02/Grafik-uchiteli-2-srok.pdf

Дневно разписание на учебните часове за ІІ учебен срок на 2019/2020 година

в 120 ОУ „Г. С. Раковски“:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/02/Втори-срок-19-20.docx

Дневен режим за I учебен срок на 2019/2020 учебна година:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/dneven.rejim_.pdf

Седмично разписание за I учебен срок 2019/2020 учебна година:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/sedm.razp_.pdf

Правилник за дейността на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/01/Pravilnik-za-dejnostta.pdf

Правилник за вътрешния трудов ред на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/pravilnik-za-vtr.pdf

Годишен план на 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/godishen.plan_.pdf

Правилник за пропусквателния режим в 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/propus.rejim_.pdf

Ред за извиняване на отсъствия:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/red.za_.ots_.pdf

Механизъм за противодействие на училищния тормоз:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/meh.za_.protiv.na_.uch_.tormoz.pdf

Инструкция за безопасност и култура на поведението на учениците при дейности, провеждани извън училище:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/izvyn.uch_.pdf

Инструкция за превенция на насилието:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/isns.za_.prev_.na_.nas_.pdf

План на дейностите по Безопасност на движението по пътищата:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/plan.na_.dejn_.pdf

Етичен кодекс на училищната общност при 120 ОУ:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/etichen.kodeks.pdf

Процедура за регистриране, разглеждане и отговор на жалби и сигнали:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/10/jalbi.