Грипна ваканция

Преустановяване на учебните занятия от 28.01.2019г. до 4.02.2019г. включително.

Mеждусрочна ваканция на 5.02.2019г. (вторник).

На 6.02.2019г. /сряда/ всички ученици да се явят
в училище за редовни учебни занятия с програмата за II срок.

 

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

От 4.12.2018г. до 6.12.2018г. учителите от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ участваха в обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., дейност 1.

Тема на обучението:

18-001-001-443: „Ефективните комуникации в образователната институция – условие за усъвършенстване на педагогическото общуване”

 

Тематично направление: 18-001 001: Иновативни методи в преподаването с продължителност на обучението – 16 академични часа, брой квалификационни кредити – 1.