ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ-2021/22

1. ОП- към  Министерство на земеделието – ДФЗ:

  • Схема „ Плод“
  • Схема „Мляко“

2. Проект към столична община – „Безплатна закуска“.

3. Проект с учителите по ФВС по постановление №95.

4. ОПНаука за интелегентен растеж  проект Приобщаващо образование“ от 15.09.2020 до 14.09.2022 г.

5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

6. Проект TEACHERS.BG.

7. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5.

8. НП  – „ Без свободен час“ от 15.09.2020 до 14.09.2022 г.

9. ОП – „Наука за интелегентен растеж“ , проект „Равен достъп достъп до образование“ – от 15.09.2020 до 14.09.2027 г.

10. „Да бъдеш баща“ към асоциация „Родител“-30.06.2022 г.

11. „Живот на килограм“ към  „Психодраматична работилница“ /Превенция  на хранителни разстройства/ – 31.01.2022 г.

12. „Детско полицейско управление“.

13. НПИзграждане на училищна  СТЕМ среда“.

14. НП „Научи се да даряваш“.

15. НП „Осигуряване на съвременна обр. среда“ – Модул културни институции – „Фортисимо“.

16. Образователен театър „Забавна наука“. 

17. НП „Образование за утрешния ден“.

18. ОП- „Наука за интелегентен растеж“, проект-  „Квалификация на педагогическите специалисти“.

19. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

20. НП -Бизнеса преподава- Модул 1 „ Бизнесът  преподава“-от 28.09.2021 г.

21. Проект Занимания по интереси“ към Наредбата за Приобщаващо образование, постановление №232.

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Връзка към снимките с номерата, с които са заведени в 120 ОУ лаптопите получени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

https://ou120-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ou120_ou120_org/Ek93OEhtsdhCvqroupEqNL8B9zU1vf2WOeHoOzzsN1-1mg?e=eAidvK

Дни на четенето в 120 ОУ „Г. С. Раковски”- 11 – 21 май 2021 г.

Софийските дни на четенето   – библиотеката на училището и Клуб „Книголюб“

  • Петокласниците проведоха часове по история  на тема „Архивите оживяват“;
  • Някои заснеха видео, посветено на силата словото и света на книгите, като препрочетоха любимите си автори Братя Мормареви и Рик Риърдън;
  •  Шестокласниците проведоха часове по български език  „Справочниците като научен текст“;
  •  Седмокласниците се включиха в онлайн eзиково предизвикателство „Бъди грамотен“, организирано от Клуб „Книголюб“ и Екип „Езикови компетентности“ на три езика – български език, английски език, немски/руски език с по три нива – фонетика, морфология, синтаксис за приз – „златно/ сребърно/ бронзово перо“ на 120 ОУ „Г. С. Раковски“.