Съобщение

Тестът за училищна готовност за приетите ученици в първи клас учебна 2017/2018г. ще се проведе на 23.06.2017г. (петък)

от 10 часа в 120 ОУ „Г. С. Раковски“.

Децата, завършили ПГ в 120 ОУ, не се явяват

на тест за училищна готовност.

 

Съобщение

На входа на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ са обявени списъците с приетите ученици в целодневно обучение (ЦДО) за втори, трети и четвърти клас за учебната 2017/2018г. 

Съобщение

Незаетите места, след първо класиране за I клас – учебна 2017/2018г., се попълват от резервите, 

без да се подава допълнително заявление.

Училища – гнезда 7 клас за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.

(.pdf) Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.

НВО 7 клас

Важна информация за  7 клас

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7 и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

 МАТЕМАТИКА – 6, 7 и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Съобщение

Списъците с класираните ученици за 1 клас са изнесени на входа на 120 ОУ „Г. С. Раковски“