Благотворителна инициатива

120 ОУ „Г. С. Раковски“ стартира благотворителната  инициатива:

„Да направим престоя на децата в болницата по-удобен“

Закупуване на инвалидни колички за детското урологично отделение

на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

«ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ»

«ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ» е програма за ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностното отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, повишаване доверието към органите на реда и др. Формата на обучение предполага иновативен и вълнуващ начин за получаване на знания и умения в различни сфери, срещайки децата с експерти и професионалисти в съответните области. Чрез теоретични и практически занимания децата ще имат възможност да се запознаят с различни структури на МВР, БЧК и екипа на МКБППМН към район «Лозенец».

Почетни  гости:

 • Министърът на Вътрешните работи на Република България господин МЛАДЕН МАРИНОВ.
 • Старши комисар БЛАГОРОДНА МАКЕВА – заместник директор на Главна Дирекция Национална Полиция
 • Старши Комисар ИВАЙЛО ИВАНОВ – Директор на Столична Дирекция на Вътрешните Работи
 • Госпожа ИРЕНА ДИМИТРОВА – Директор Дирекция “ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ към Столична Община
 • Господин АДРИАН НИКОЛОВ – старши експерт Изкуства в РУО- София-град
 • Господин КОНСТАНТИН ТОМАНОВ – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
 • Госпожа АННА ДАМЯНЛИЕВА – Главен Специалист  Младежка дейност към Столична организация на Български Червен Кръст
 • Госпожа ДОНКА ПАВЛОВА – Директор на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“

Настоящето Детско Полицейско Управление ще се осъществи в партньорство между:

 • 120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”,
 •  4-то РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ към Столична Дирекция на Вътрешните Работи   и
 •  Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни към РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”.

Страните се договориха да си сътрудничат за двугодишен период в:

 • създаването и реализирането на Детското полицейско управление в 120 ОУ “Г.С.Раковски”
 • при предоставяне на логистична, организационна, административна и методическа помощ за осъ­ществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности.
 • ще изпълняват образователно-възпитателните дейности при спазване на изискванията за ефективност и прозрачност в съответствие с най-добрите практики в съответната област.

Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 – 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България“.

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

– Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

– Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

– Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

– Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

– Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

– Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.