ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ-2021/22

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“:

  • СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“;
  • СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“.

2. БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ ПО ЗОП.

3. ПРОЕКТ С УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95.

4. ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ.

5. ПРОЕКТ ИКТ.

6. ПРОЕКТ TEACHERS.BG.

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ УМЕНИЯ И КАРИЕРА“ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”.

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА“.

10. „ДА БЪДЕШ БАЩА“ В ПАРТНЬОРСТВО С АСОСИАЦИЯ „РОДИТЕЛ“.

11. „ЖИВОТ НА КИЛОГРАМ“.

12. „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“.

13. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.

14. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НАУЧИ СЕ ДА ДАРЯВАШ“.

15. ФОРТИСИМО В КЛАС.

16. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „ЗАБАВНА НАУКА“. 

17. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“.

18. „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН.

19. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Връзка към снимките с номерата, с които са заведени в 120 ОУ лаптопите получени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

https://ou120-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ou120_ou120_org/Ek93OEhtsdhCvqroupEqNL8B9zU1vf2WOeHoOzzsN1-1mg?e=eAidvK