Философия на преподаването

Философия на преподаването

„Ако дадеш на човек една риба – ще го нахраниш един път, ако го научиш да лови риба – ще го нахраниш за цял живот”

                                                                                                                                                                                                      Китайска поговорка

            Светът се променя. Новите условия изискват ново образование и обучение.  Колкото и да е трудно  на учителите от моето поколение трябва да отстъпим от познатата позиция на недвусмислен авторитет към тази на подпомагащ консултант, който направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на определен етап.  От общо взето пасивни слушатели, приемащи безкритично учебния материал, учениците се превръщат в активни и творчески личности, интерпретиращи необходимата информация. Днес учениците са по-информирани, по-свободни, но и по-взискателни. Те се нуждаят от обучение в съответствие с развитието на света, в който живеят и за който се подготвят.

            За съвременния български учител вече не е достатъчно да използва само знанията си по педагогически и психологически науки, а и знания по информатика, информационни технологии, педагогически моделиране, т.е. необходимо е да притежава компютърна култура в определена степен, която изисква нов начин на мислене, нови стратегии и педагогически техники на преподаване. Това е сериозно предизвикателство за учителя.

И в това отношение използването на информационно- комуникационните технологии съчетани с проектно-базирано обучение е пътят за качествена промяна в образованието- съчетаването на информационните технологии с теорията на конструктивизма/изграждане на механизми за мислене/ и теорията за „учене чрез правене”/проектно обучение/. Чрез тях и с помощта на голям брой задачи и дейности, преживявания и събития от реалния живот, които са значими за учениците  се усвоява и осмисля необходимото учебно съдържание. Това дава възможност за привличане на учениците като партньори в урочната дейност и би довело до повишаване на интереса и мотивацията за учене.

И в същото време не малкият ми трудов стаж ме научи на някои важни неща:

  •  Опазване на живота и здравето на учениците е на първо място;
  •  Добър е този учител, който съумее да предизвика интерес към предмета си;
  •  Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда;
  •  Не е проблем,когато отговорът е неправилен, а когато той липсва;
  •  Оценката е критерий за успеваемост, а не метод за наказание;
  •  Много важен е личният пример. Учениците не трябва да бъдат подвеждани, за да не се губи доверието едни към други;
  • Учениците трябва да бъдат мотивирани и поощрявани да участват в състезания, конкурси, олимпиади, да се трудят, състезават честно и докрай;

Последни публикации