Проекти

Проекти

1. Проект BG 051PO001-4.2-03/0945 „  В УЧИЛИЩЕ ВСЕКИ Е ЛИЧНОСТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирано от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд;

 

2. Проект”Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” – Дейност 4 „Обучение на съставители на тестови задачи”;

 

3. Проект”Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051 PO001/3.2.-01”Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система на висшите училища в Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”;

 

4. Проект”Регионални доброволчески младежки лагери ВОДИ- Водачество Обучение на Доброволци и Интерпретация” по програма „Америка за България”;

 

5. Проект BG051PO001-3.1.04 „ Подобряване на качеството на общото образование”, „За по-качествено образование”-разработване на учебни програми за профилирана подготовка;

 

6. Участие в обучителен модул по проект „Региони за деца” в партньорство на Дирекция „Национален парк Пирин“ и  Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ), и е финансиран от Фонда за Европа и Африка към Корпорация Мицубиши, м. Ноември 2012 г.;

Последни публикации