ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

УЧ. 2023/2024 Г.
ЗАПОВЕД НА МОН
document (28)

ЗАПОВЕД НА РЗИ-ПЕРНИК
scanpage_0 (33)

УЧЕБНА 2021/2022 Г.
ЗАПОВЕД НА РЗИ-ПЕРНИК
ЗАПОВЕД МЕРКИ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА от 04.02.2022 г.
document

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА от 03.12.2021 г.
reg_document___2021_12_03t130743.906

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА от 30.11.2021 г.
document – 2021-12-01T085827.778
document – 2021-12-01T085929.802

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Reg_document – 2021-11-26T170708.120

Обучение в ОРЕС от 15.11.2021 г. до 03.12.2021 г.
PROGIMNAZIALEN_ETAP_15.11.-03.12.2021

Обучение в ОРЕС от 15.11.2021 г. до 26.11.2021 г. – І клас
НАЧАЛЕН ЕТАП_15.11.-26.11.2021

Обучение в ОРЕС от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП_08.11.-12.11.2021

Обучение в ОРЕС от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г.
НАЧАЛЕН ЕТАП_21.10.-05.11.2021
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП_21.10.-05.11.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Reg_document – 2021-11-02T141228.533
zapoved_mon_rotatsiya(2)

УЧЕБНА 2020/2021 Г.
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Reg_1619701608870document

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА
Zapoved_305_31.03.2021
НАЧАЛЕН ЕТАП_01.04.-02.04.2021
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП_01.04.-02.04.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ОТ 01.04.2021 Г. ДО 30.04.2021 Г.
zapoved-rd-01-197-31-03-2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА 01.04.2021 Г. И 02.04.2021 Г.
1617179365766document

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА
Zapoved_285
НАЧАЛЕН ЕТАП_22.03.-31.03.2021
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ_22.03.-31.03.2021
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП_22.03.-31.03.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО ХІІ КЛАС
zapoved_5-12

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 15.02.2021 Г.
Заповед

ЗАПОВЕД №РД-01-52/26.01.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
zapowed-rd-01-52-26-01-2021

ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП_04.01.-31.01.2021

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Scanned1

ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.12.2020 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Reg_zapoved__rd-01-718-18122020_g (1)
______________-____-01-52-26.01.2021-__. (1)

ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.вкл.
НАЧАЛЕН ЕТАП
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Pravila-ores

ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Рударци се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft Teams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.

Оценяването се извършва ПРИСЪСТВЕНО, както следва:
1. За ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва отделно от класа по определен от учителите график при спазване на всички противоепдемични мерки.
2. За ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание оценяването (писмено и устно) ще се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки, като ученикът ще бъде уведомяван своевременно за предстоящи писмени и устни изпитвания.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС
DEKLARACIA-ORES