ПРИЕМ В І КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024 Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

20.02.2023 г. – 29.05.2023 г.
Прием на заявленията за постъпване в първи клас

до 02.06.2023 г.
Класиране на децата, съгласно определените критерии

на 05.06.2023 г.
Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

06.06.2023 г. – 09.06.2023 г.
Записване на приетите деца в първи клас (с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и акт за раждане – за сверяване на данните)

на 12.06.2023 г.
Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището

14.06. и 15.06.2023 г.
Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места

до 15.09.2023 г.
Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици по паралелки

Система за прием 2023(2)
Заповед(2)