ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І КЛАС


https://www.mon.bg/bg/100925
a>https://react.mon.bg/

Получени технически средства по Проекта:
– за педагогически специалисти – 4 бр.
– за ученици – 6 бр.

Указания за работа по проект REACT EU – 29.04
Прил.1_ Декларация-конфликт на интереси
Прил.2_Приемо-предавателен потокол техн. средства
Прил.3_Справка-придобити-ДМА-ДНА
Прил.4_Списък на ПС-техника
Прил.5_Приемо-предавателен протокол техн. средства – Ученик, родители-АКТУАЛИЗИРАНО 14072021
Прил.6_Предавателно-приемателен протокол тех.средства между учебни заведения<
Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучениеПрил.8_Списък на ученици Д2
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик
Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен
Прил.10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение
Прил.10_Отчетен доклад ръководител група