Училищни документи

Училищни документи за учебната 2023-2024 година

Седмично разписание за часовете през Първият срок ;
Система от символи на качествените показатели, с които се оценявт учениците от I-III клас;
Форми на обучение;
Вътрешни правила за отпускане на стипендии и инструкции за разпределение на средствата;
Годишен план на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови;
Календар на дейностите в Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови
План за квалификационна дейност;
План за дейността на Педагогическия съвет
Етичен кодекс на училищната общност;
Стратегия на развитие на Обединено училище „Иван Вазов“ село Пашови с включен план за действие и финансиране
Правилник за дейността на училището;
Програма за Кариерно ориентиране;
Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците;
Програма за целодневна организация на учебния ден;

      Планове на методичните обединения и  училищни комисиите

План на МО на учителите от Начален етап;
План на Методичното обединение в прогимназиален и гимназиален етап;
План на Методичното обединение в ЦОУД;

План за насърчаване и повишаване на Грамотността в училище


АРХИВ ( ДОКУМЕНТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ)


Държавни образователни стандарти

Държавни образователни стандарти (mon.bg)
Държавни образователни изисквания (mon.bg) за учебно съдържание
ДОС за придобиването на квалификация по професия –тук
Учебни планове и програми по години за професионално образование – тук

ДОС публикувани в Държавен вестник – тук

Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия … – тук