Относно достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

Здравейте, това е съдържанието на заповедта уреждаща достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

З А П О В Е Д
РД – 09-61/03.05.2020 г.

I. Разрешава се, считано от 03.05.2020г., посещението за разходки в градските парковете и градини, находящи се на територията на Район „Лозенец” – СО, в това число на следните локации, но не само:

1. Градина „Баня Лозенец“
2. Градина пл. „Йоан Павел II”;
3. Градина около храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен“ /кръста/;
4. Градина „Черни връх“
5. Парк „Славейкови дъбове“
6. Градинката около „Водната кула“
7. Парк „Кошарите“
8. Градинката покрай бул. „Н. Й. Вапцаров“
9. Пл. „Журналист“
10. Градинката при колелото на трамвай №10

II. Посещението в изброените в т. 1 паркови пространства се отнася за деца до 14- годиншна възраст (препоръчително), придружавани от техните родители или не повече от двама членове на техните семейства, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни кучета /максимум един разхождащ на куче/.

III. Разходките в парковите пространства по т. I следва да се извършват по начин, непозволяващ струпване на хора и осъществаване на пряк контакт между различни семейства и индивидуално посещаващи парка лица.

IV. Родителите с деца, респ. членовете на техните семейства и бременните жени могат да се разхождат в горепосочените паркови пространства във времевия интервал между 09:30 и 18:30 часа, а индивидуално спортуващите и собствениците на домашни кучета- от 06:00 до 09:30 часа и от 18:30 до 21:00 часа.

V. Във времевия интервал от 21:00 до 06:00 часа достъпът до горепосочените паркови пространства е строго забранен.

VI. Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в гореописаните паркови пространства са:
1. Да се спазва дистанция от минимум 2,5 м. между различните семейства;
2. В описаните в т. I паркови пространства да се влиза само от определените подстъпи към тях;
3. Да се използва повод при разходка на домашните животни;
4. Да не се посещават описаните в т. I от настоящата заповед паркови пространства при проява на симптоми на заболяване;
5. Лицата по т. II трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията на парка;
6. Отпадъците да се изхвърлят в контейнери извън парковете по т. I.

VII. При посещение в посочените по-горе паркови пространства се забранява:
1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства;
2. Използването на детски и спортни съоръжения;
3. Игрите на деца в група и с общи играчки;
4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на тревата и правенето на пикник;
5. Употребата на алкохол.

КМЕТ НА СО РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

Информация за родителите на бъдещите първокласници в 120 ОУ „Г.С.Раковски“

120 ОУ разполага с 22 учебни стаи и кабинети. Изграден е и корпус по природни и обществени науки. Макар и малък, физкултурният салон е уникален. Изцяло оборудвани са два интерактивни кабинета с персонални таблети и два компютърни кабинета. Във всяка стая има ултракъсофокусен мултимедиен проектор и бяла дъска с керамично покритие и интернет. Библиотечно- информационният център е отлично оборудван, разполага с десет хиляди тома художествена и научна литература и кът за четене, в който децата се забавляват ежедневно. В училището функционира стол с лафка. Храната се носи от кухня- майка и купонът е 3 лева. Препоръчително е закупуване на купони за цялата седмица. При боледуване на ученика, неизползваните купони се презаверяват за следващата седмица. Учениците от първи клас започват училище в 8.20 часа и завършват най- късно в 13.05 часа, а часовете са по 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути. Класните им стаи се помещават на първия етаж. За родителите, които не могат да занимават децата си следобяд, са организирани целодневни групи. Приоритет се дава на социално слаби и многодетни семейства, сираци и полусираци. Подадените заявления се разглеждат от комисия, която разпределя децата в групите. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията. Всеки родител може да избере къде да учи детето му – в паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство или в паралелка със засилено изучаване на природни науки /околен свят/. Учениците от първи клас задължително започват изучаване и на английски език. В училището функционира езиков алианс, школи по шахмат, баскетбол, карате и бойни изкуства. Училището работи изцяло с електронен дневник. Сградата се охранява от жива охрана и има строг контрол на достъп чрез изградена турникетна система. Има пожароизвестителна инсталация и разработени всички правила за строг контрол на пребиваването вътре. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра, която работи от 08.30 ч. до 17.00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2020г. Обособен е и кабинет, в който работи логопед от Столичния логопедичен център. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е психолог. Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по много международни, национални, регионални и училищни проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември. Родителската среща за първокласниците ще се състои на 03.09.2020г. от 18.30 часа във физкултурния салон на училището.

От ръководството на 120 ОУ

Честит патронен празник!

Днес се навършват 126 години от създаването на 120 ОУ “ Г.С.Раковски“. Училище, което много поколения носят в сърцето си. Училище, което не е обикновена образователна институция, а храм на знанието и творчеството. Прекрасни учители водят децата към нови хоризонти, към непознати светове, към трудните върхове на науката. И сме горди, защото нашите ученици са не само отличници в училище, но и успели хора в живота. В този кошмарен за цялото човечество момент нашето училище е празно и тъжно. Няма ги веселият смях, закачките, игрите…. Звънецът няма на кого да пее в пустите стаи… И празникът някак си не е празник…Но нека това е за добро! Нека съхраним здравето си, защото нашите щастливи мигове в 120 ОУ тепърва предстоят. Отново ще има радостна глъч, отново ще учим и побеждаваме, отново ще изпълваме със смисъл ежедневието си. А до тогава…пазете се, бъдете здрави, работете във виртуалните класни стаи и бъдете горди, че сте възпитаници на 120 ОУ „Г.С. Раковски“! Ние, вашите учители, ви обичаме и мислим за вас! Честит празник и да пребъде нашето 120 ОУ!

Цветанка Тонева – Директор на 120 ОУ

Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

март 31, 2020

Изх. № РУО1-7500/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. и в 10.клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че по отношение на подаване на декларации от квестори, оценители и учители консултанти за 7. клас срокът се удължава до 24.04.2020 г. Декларациите се подават сканирани на следния електронен адрес – nvo7_uchiteli@edusofia.bg.

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Заявленията се подават сканирани на следните електронни адреси:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас.

Моля да уведомите заинтересованите учители и ученици от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти

Изх. № РУО1-7333/27.03.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7314/26.03.2020 г., Ви уведомявам, че до края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството www.atlasi.bg, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ
ATLASI.BG
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ