ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

                

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 „ АЗ И КОМПЮТЪРЪТ“

базови ключови дигитални умения за ученици- І клас

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Програма проект- Образование за утрешния ден- група 1 клас

правила за дейност 6

Приложение № 1 декларация за родители

Приложение 2 график за работа

Приложение № 3 Анкетна карта

Приложение № 4. анкетна карта ученици docx

Групата е създадена и функционира по повод стартирането на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Залага се на дигитализацията в образованието.

В ОбУ „Гоце Делчев“ с. Смолево започнахме работа по новия проект с една  група ученици от първи клас и ще усвояват базови дигитални компетентности. Учениците са впечатлени, проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи.

Да се запознаем: “ Аз и кампютърът“

Вече знаем повече!

Какво научих и какво мога да правя в дигиталния свят?

Моят компютърен проект

 

 

Анкетна карта- Пр.4

Стартирайте връзката и попълнете анкетната карта.

https://forms.gle/8RoSTCS2UGogJxhv7