Моделиране на текстови задачи с линейни уравнения

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНЕЙНО УРАВНЕНИЕ

Линейните уравнения са алгебрични уравнения от вида:

ax + b = 0, a ≠ 0. а и b са коефициенти, а x е променлива.
Да решим уравнението, означава да намерим стойността на x:    x= – (b/a); при а≠ 0.или да установим, че уравнението няма решение/корен/.
Равенство от вида ax+b=0 или ax=b наричаме уравнение и при a=0.
Уравнението 0.x=b при b≠0  – няма корени.
Уравнението 0.x=b при b=0има за корен всяко число.

Разнообразни задачи от живота и науката водят до решаване на уравнения. Съставянето на уравнение означава, че задачата се превежда от говорим език и от езика на съответната практическа област, за която се отнася текстовата задача, на езика на математиката.Процесът на съставяне на уравнение за текстова задача наричаме моделиране, в резултат на което се получава математически модел на задачата.

Съществуват различни видове текстови задачи, които решаваме с математически модел: задачи от движение, от работа, от капитал, от смеси и сплави, от числа. Отделните видове също имат свои подвидове, които имат характерни особености. Но при всички тях се спазва определен алгопитъм – поредица от стъпки, които ще разгледаме по-долу.

II. СТЪПКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ

ПЪРВА СТЪПКА: Избиране на неизвестна величина

  • Означаваме тази величина с X. Обикновено с X означаваме търсената величина, но в някои задачи е допустимо за неизвестна да изберем величина, която е пряко свързана с търсената.

ПРИМЕРИ:

За илюстрация ще разгледаме решението на три задачи от различни видове – задача с числа, задача от движение по вода и най-прост пример на задача от капитал.


Задача1: Цифрата на десетиците на едно двуцифрено число е с две по-голяма от цифрата на единиците му. Намерете числото, ако сборът на цифрите му е една седма част от самото число.

В задачата търсим двуцифреното число, но с X означаваме цифрата на единиците. Друг вариант е с X да означим цифрата на десетиците. Търсеното число ще намерим, като получим тези две цифри.

*******************

Задача2: Моторна лодка изминава разстоянието от Русе до Силистра и обратно за 8 часа. Да се намери колко км е пътувала лодката по реката, ако скоростта на течението е 3 км/ч, а скоростта на лодката по течението е 21 км/ч.

В задачата търсим цялото разстояние на отиване и връщане, но с X означаваме само половината от него, като съобразяваме, че на отиване и връщане разстоянието е еднакво

*******************

Задача3: Семейство влага спестяванията си в едногодишен срочен влог в банка при годишна лихва 20 %. След една година закриват сметката, в която има 14400 лв. Колко са били първоначалните им спестявания?

В тази задача търсеното oзначаваме  с X.


  • Допустимите стойности на променливата се съобразяват в хода на решаването на задачата.

ВТОРА СТЪПКА: Описание на връзките между известните и неизвестни величини в задачата

  • Изразяване и опростяване на връзките между тях;
  • Въвеждане на подходящи математически означения и графично представяне;
  • Привеждане на величините в съответните мерни единици;
  • Чрез разсъждения привеждане текста на задачите в математически запис;

Допустимо е използване на чертежи, таблици и други начини за онагледяване на условието на задачата.

Примери:

по задача 1: Цифрата на единиците означихме с X, тогава според условието на задачата цифрата на десетиците ще бъде 2+X. Определяме Д.С. за X. В случая може да е число от 0 до 7. Сборът от цифрите ще бъде X+2+X=2X+2.

За да изразим търсеното число използваме, че щом 2+X е цифрата на десетиците, това  число ще го представим с израза така:  10. (2+X). /Защо става така?/

За да си припомниш защо става така, виж следната информация;

Цифрата на единиците е X, цифрата на десетиците 2+X, тогава двуцифреното число ще запишем така: 10. (2+X)+X  /сбор от десетици + единици/.

*******************

по задача 2:

Когато решаваме задачи от движение използваме величините път, скорост и време и връзките между тях, изразени със следните формули:

Когато движението е по въздух или вода важат и следните формули:

При решаване на задачата можем да направим чертеж, на който отбелязваме даденото.

В стъпка 1  означихме с X разстоянието между двете пристанища. Определяме Д.С. X>0, тъй като разстоянието не може да бъде отрицателно число или нула. Скоростта по течението е 21 км /ч. Времето, за което се изминава разстоянието X e X:21. Скоростта на течението е 3 км/ч. Тогава скоростта на лодката в спокойни води е 21 – 3 =18 км/ч. Използвайки формулите по-горе намираме, че скоростта на лодката срещу течението е разлика от скоростта в спокойна вода и скоростта на течението. Тогава срещу течението лодката се движи със скорост 18 – 3=15 км/ч. С тази скорост лодката изминава  X км. Времето, за което ще измине това разстояниеспоред формулите по-горе ще бъде X:15.

Тези разсъждения можем да включим в таблица, която изглежда по следния начин:

*******************

по задача 3: Първоначалната сума, която семейството е вложило означихме с X в стъпка 1. Определяме Д.С. X>0. За да намерим лихвата за една година умножаваме 20% по първоначалната сума. Получаваме: 20%.X и към този израз добавяме X, за да получим сумата след 1 година. Получава се израза: X+20%.X=X+0,20X /Използваме, че1% =0,01/


ТРЕТА СТЪПКА: Съставяне на математически модел

  • Съставяне на линейно уравнение;

При тази стъпка изравняваме величините, за да получим уравнение.

Примери:


В задача 1 според условието сборът на цифрите т.е. 2X+2 е една седма част от самото число, което низразихме с израза:               10. (2+X)+X. Изравняваме двете и получаваме уравнението:

*******************

В задача 2 времето по течението събираме с времето срещу течението, за да получим цялото време, което в задачата е 8 часа. В резултат получаваме уравнението:

*******************

В задача 3 получихме израза X+0,20X, което е сбора от първоначалната сума + лихвата за една година. По условие този сбор е 14400 лв., затова като ги приравним, получаваме уравнението :

X+0,20X=14400


ЧЕТВЪРТА  СТЪПКА: Решаване на математическата задача

При тази стъпка решаваме полученото уравнение и проверяваме дали коренът му е от допустимите стойности на избраната променлива X.

Примери:

Задача1:


Получената стойност е от Д.С.

*******************

Задача 2

Решайки второто уравнение, получаваме X=70>0. Коренът е от Д.С.

*******************

Задача 3

Решайки третото уравнение, получаваме X=12000>0. Коренът е от Д.С.


ПЕТА СТЪПКА: Записване с думи отговора на задачата.

Съобразяваме получената стойност на X с условието на задачата. Трябва да имаме предвид, че в някои задачи намирането на X не означава, че сме намерили отговора на задачата. Това става  тогава, когато с X сме означили не търсената величина, а свързана с нея.


Такъв е случая с 1 и 2 задача.

1 задача: Получихме X=2. Това е цифрата на единиците на числото. Цифрата на десетиците е X+2= 2+2=4.

Отговор: ЧИСЛОТО Е 42

*******************

2 задача: X=70  С X означихме разстоянието от Русе до Силистра. Търсим целия изминат път на отиване и на връщане.

Отговор:140 КМ Е ТЪРСЕНОТО РАЗСТОЯНИЕ

*******************

 В 3 задача намирането на X е отговора на задачата.

Отговор: Първоначалната сума, внесена от семейството е 12000 лв.


Указания в помощ на учениците

при решаването на текстови задачи от движение

с математически модел:

ОЩЕ УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИ ЗАДАЧИ – виж ТУК

За упражнение:

Задачи от движение с верни отговори

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *