Моделиране на текстови задачи с линейни уравнения

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНЕЙНО УРАВНЕНИЕ

Линейните уравнения са алгебрични уравнения от вида:

ax + b = 0, a ≠ 0. а и b са коефициенти, а x е променлива.
Има още