Проекти по програма „Еразъм +“

erasmus                                 

Нови проекти по програма „Еразъм +“, финансирани от Европейската комисия:

DIGITAL LIFE IN THE DIGITAL AGES – Erasmus + Време на провеждане – 18 месеца Партньори:

 1. Şcoala Gimnazială “Profesor Grozea Nicu” Răstoaca –Romania
 2. Mehmet Akif Inan Imam Hatip Ortaokulu – Kahramanmaras / Tṻrkiye
 3. Ardicli Imkb Yatili Bolge Ortaokulu – Hassa/ Hatay/ Tṻrkiye

ЦЕЛИ:

 • Учениците да разберат, че технологиите са инструмент за постигане на поставени цели.
 • За да се гарантира, че иновативните методи са включени повече в съдържанието на курса, така че учениците да могат да използват технологиите за собствена полза и чрез подпомагане от учителите.
 • Развиване на уменията за комуникация на чужд език на учениците и учителите.
 • Да започне формиране у учениците на умения за цифрова грамотност.
 • Да информира родителите за разработването на подход, който предлага възможности, вместо да забранява, насочва и ограничава технологиите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Да подкрепи учителите в иновативни методи за интегриране на полза. Ще се гарантира, че учениците използват технологиите съзнателно.
 • Ще бъдат развити социалните умения на учениците.
 • Създаване у учениците на имат дигитална грамотност.
 • Да направи родителите по-съзнателни за регулирането на технологичните отношения с детето.
 • Да създадем навици за правилното използване на технологиите чрез интегриране на иновативни подходи в нашите институции.

*Целите и задачите на нашия проект съвпадат с целите на Визия „Европейско образователно пространство 2025“.

 • Sightseeing in my city
 • Padlet
Целта на проекта е да се повиши интереса на учениците към историята и географията на региона, в който живеят, като се използва историческото и културно наследство на страната, в която живеят. Да се запознаят с културни и природни забележителности в родния град и развият умения за представяне на наученото пред публика.
Ние сме 4 европейски училища от Испания, Турция Португалия и България, които искаме да повишим знанията и интересите на учениците по география и история – по въпроси, свързани с културното наследство на страната ни. Нещо повече, в свят, в който глобализацията е склонна да игнорира националното си наследство, ние се нуждаем  нашите ученици да се върнат към корените си, познавайки традициите, предавани от поколение на поколение. Нашето мнение е, ако не познавате основите си и ако не познавате корените си, никога няма да успеете. По тази причина искаме нашите ученици да развиват патриотичните си чувства, да разглеждат техния произход и в същото време да отварят хоризонтите си към други култури и народи.Всяко училище ще има поне 30 ученици и ще работи в групи по тези теми. По време на обмена ще се организират събития с гости, ще се правят презентации, ще има посещения на културни обекти След обмена учениците ще съберат материалите в брошура, озаглавена „Европейско културно наследство“, която ще бъде една от резултатите от проекта, под координацията на техните учители.Основната цел на проекта е повишаване на културната и междукултурна информираност на всички участници, участващи в неговото изпълнение.
Бинарни уроци за София – география и час на класа, английски и час на класа:
Първа онлайн среща на тема: „Презентации за мен и моя свят“
График на онлайн визитите:
срок до 31.08.2022 г.
 • The contemporary classroom – a laboratory of nature protection 

Проектът „КЛАСНАТА СТАЯ – ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ “ е между четири партньорски училища от България, Гърция, Холандия и Италия и се фокусира върху три основни области:

Класната стая – лаборатория за природозащитници

Цели на проекта:

Първа основна цел за нас е връщане на интереса и доверието на учениците към образователния процес и превръщане на училището в място за практическото им и творческо обучение. По този начин ще се игнорират основни причини за отпадането им от училище и по-нататъшното им социално изключване. Искаме да фиксираме вниманието върху природните науки в контекста на съвременните проблеми на околната среда. Интензивното обучение на учители ще ни помогне да подобрим нашите собствени умения, да приемем нови гледни точки, методи и средства, за да бъдем способни да посрещнем сложната реалност на съвременната класна стая, която често е огледало на обществото. Пандемията от COVID 19 до някъде изненада учителите, които трябваше да преминат в изцяло непознатото до сега дистанционно обучение. След няколко дневни лутания те до някъде интуитивно изградиха своите пътечки за взаимодействие с учениците. Бихме искали да им представим методи, които биха подобрили не само класното, но и дистанционното обучение. Предвиждаме от всяко училище да се включат по 9 ученика в международните визити и по 60 в дейностите по проекта.

Втора основна цел за нас е учителите да се запознаят и да започнат да включват в своята педагогическа практика не достатъчно познати методи на преподаване, които ще апробираме в предметите по природни науки. Които считаме, че са от ключово значение в нашето съвремие. Това ще повиши качеството на образователния и възпитателния процес. Те ще добият увереност и ще имат повече инструменти за справяне с извънредни ситуации като настоящата, предизвикана от пандемия. Обучение на учителите в иновативни методологии на преподаване като CLIL, Flipped classrooms, ICT based learning. Внедряването на най-успешните и развити преподавателски стратегии в четири европейски страни е с цел да направи преподаването по-атрактивно, ефективно и креативно и да сподели постиженията и опита от проекта към други учители от различни държави използвайки e Twining платформата. В нашия проект ще включим директно по десет учителя от всяко училище и индиректно целите педагогически колективи и учителите ползвайки e Twining платформата като ползватели на бъдещата електронна книга.

Трета основна цел е да направим родителите съпричастни в училищния живот, и в частност в разработения проект,защото считаме, че те и учители заедно в екип по-ефективно ще възпитат и образоват бъдещите европейски граждани.

Ден на Земята:

Ден на водата:

Основни предвидени дейности са:

 1. Разработване и апробиране на уроци в часовете по природни науки, в който ще се използват горепосочените методи и събирането им в електронна книга.
 2. Подготовка и провеждане на ученически кръгли маси на теми, свързани с околната среда
 3. Събиране на ученически впечатления след всяка визита в „Малки репортажи“, които ще се обобщат в електронна книга
 4. Създаване и прилагане на въпросници и чек листове за отчитане напредъка на проекта и отношението към използваните методи.

срок до 31.08.2022 г.

Целта на проекта е да направи децата по-чувствителни към екологичните проблеми,  да развие креативното им мислене в посока повторно използване на отпадъците, да засили любовта им към природата. Учениците да обменят идеи и опит с връстници от европейски училища за повторната употреба и рециклиране на отпадъци.

В проекта вземат участие училища от 5 страни-Полша, Литва, Румъния, Турция и България. Отпадъците са проблем, койтозасяга всички нас. Всички ние произвеждаме отпадъци: средно всеки от 500 -те милиона жители на ЕС изхвърля около половин тон битови отпадъци всяка година. Това,наред с огромните количества отпадъци,генерирани от дейности като производство истроителство, водоснабдяване и производство на енергия, генерират още95 милиона тона. Като цяло Европейският съюз произвежда до 3 милиарди тонa отпадъци всяка година.Това партньорство ще включва 3 основнинаправления:

1. Извършване на обективен анализ на настоящите политики, свързани с управлението на отпадъците във всяка страна,

2. Дейности с учениците за насърчаване на намаляването на боклука, избягването на прекомерна консумация, рециклиране на материалии превъръщането им в полезни или естетически обекти.

3. През целия проект ще работим върху ръководство за управление на отпадъците в училищата и домакинствата, което нашите училища могат да внедрят и споделят в края на проекта. Следователно, третата цел е дасе създаде училищна система за управление на екологичните отпадъци зачието създаване ще си сътрудничим с общината и НПО.

срок до 31.08.2022 г.

„The Right to be Different in a European Context“

От 1 януари 2019 г. 120 ОУ „Г. С. Раковски“  работи по проект  „The Right to be Different in a European Context“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Цели на проекта:

 • да се фокусира върху включването на различните, да се повиши осъзнателността чрез развиване на междукултурен диалог.
 • учениците да научат за местните и национални култури;
 • да повишат знанието си за бита и културата на партньорските страни;
 • да създадат европейска идентичност между учениците;
 • да окуражат изучаването на модерни чужди езици;
 • да развият приятелство между учители и ученици чрез различни комуникационни методи;
 • да повишат толерантността между техните съученици, учители и чужденци;
 • да редуцират броя на децата, които рано напускат училище;
 • да развие ентусиазъм за креативни дейности между учениците;
 • да повиши социалните умения на учениците;
 • да подпомогне успеха на учениците в училище и живота;
 • да подпомогне развитието на иновативни и икт методи.

ПРОЕКТ „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

През периода 12 до 17 март се проведе международна ученическа визита в гр. Манчестър, Англия по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Българската група беше представена от 6 ученика и 3 учителя. На визитата присъстваха представители от България, Литва, Италия. Децата гости бяха настанени да нощуват в приемни семейства и бяха обгрижвани с много внимание. Създадоха приятелства с децата от тези семейства и на тръгване си обещаха, че отново ще се срещнат. Организацията беше много добра, разисквани бяха проблеми по темата на проекта доброволчество и предприемачество. С учителите и учениците беше организирано посещение на Музей на науката и индустрията. Изключително голям интерес представляваше Музея на футбола и Стадиона на световно известния отбор Манчестър Юнайтед. Посетихме исторически и природни забележителности. Направихме много снимки, създадохме много приятелства и ни останаха незабравими спомени.

(.pptx) Презентация

YOUNG EUROPEANS IN THE WORLD OF TOLERANCE

(Млади европейци за свят на толерантност)

Цел на проекта: Екологията е обща тема , върху която ще работим и споделяме опит. Използвайки я, ще можем по- добре да разберем как се решават различни проблеми в различните части на Европа, без значение от религия, националност или социална среда. Приоритетите на проекта са: Да представим на децата други европейски култури. Да научим децата на толерантност и приемане на различията. Развиване на национална идентичност, принадлежност към европейското семейство. Повишаване на екологичното самосъзнание. Развитие на социалните и лингвистични умения на децата.

ПРОЕКТ: THE MIGRANT CRISIS IN AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE
(Mигрантската криза в обучителна перспектива)
Цели на проекта Да се изследваме форми на преподаване на съвременната история, чуждите езици и различните типове училища в партньорските страни, свързани с проблемите на емиграция и да намерим отговор на въпроса как преподаваме на децата политическия и граждански свят около нас. Как им обясняваме съвременна Европа и човешкия проблем? Какви инструменти имаме за да ги учим? Как можем да използваме огромното поле от информация по смислен начин? Да подготвим материали в помощ на учителите по бежанския проблем и как да го включат в обучението по история, чужд език, география и литература. Да възпитаме толерантно отношение към хората с преобърнати от войните съдби, потърсили помощ от нас.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

Toзи проект се осъществява с подкрепата на Европейската комисия.

От тази учебна година 120 ОУ започва нов проект по програма Еразъм +. Той е посветен на доброволчеството и предприемачеството. Нашето училище ще има възможността да си партнира с учители и ученици от Великобритания, Турция, Литва и Италия.

 

ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ“ ЗА ПЕРИОДА 30 МАЙ – 5 ЮНИ

През периода 30 май до 5 юни се проведе международна ученическа визита в Литва по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Ученици от България, Турция, Италия, Англия и Литва твориха, пяха и играха заедно. Програмата бе много наситена с дейности:

 Участвахме в изпращане на дванадесетокласниците от училище;

 Осъществихме обмяна на опит в социалните дейности с учениците;

 Рисувахме заедно и сътворихме обща рисунка;

 Посадихме много храсти и дървета в близост до литовското училище;

 Представихме нашата родина с презентация, песен и традиционно хор;

 Посетихме много културни и исторически забележителности в страната домакин;  Посетихме старчески дом и се запознахме с много мили, останали сами хора;

 Създадохме много приятелства.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА„SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

-да развие предприемачески дух у учениците;

-да стимулира  личностното им развитие и самочувствие;

-да обогатят знанията си за собствената си държава и държавите партньори;

-да повишат уменията си за комуникация и презентиране;

– да станат по-чувствителни към проблемите на заобикалящите ги деца и възрастни, към екологични проблеми на средата, в която живеят;

-да организират и изпълняват доброволчески инициативи;

-да развият своето въображение и да си представят предприемача на бъдещето.

Информация за дейностите по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ през последната година

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ – Evaluation „Steps of Citizenship

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

„STEPS OF CITIZENSHIP“

От тази учебна година 120 ОУ стартира двугодишен проект „Steps of Citizenship“. Партньори в проекта са училища от градовете Анкара и Камерано – Италия. Целта на проекта е учениците да формират свое гражданско самосъзнание. Чрез участието си в проекта учениците: Ще имат възможността да разширят културния си хоризонт като научат повече за различни градове в Европа и се запознаят с тяхната история и география; Ще могат да развият интеркултурни компетенции чрез контактите си с ученици от други страни; Ще обменят идеи и ценности; Ще развият уменията си за използване на чужд език и ще доразвият компютърните си умения; Учениците постепенно ще се фокусират върху собствения си град, ще идентифицират положителните и отрицателните му черти , ще имат възможност да планират дейности за подобряването му и за превръщането му идеалното, според тях, място за живеене;

2 thoughts on “Проекти по програма „Еразъм +“

 1. Здравейте,

  какви са критериите за участие?

  Благодаря,

 2. Здравейте!
  Обърнете се към класния ръководител на вашето дете.

Коментари са забранени.