Профил на купувача

Конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ:

ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

ПОКАНА

01_Покана-STEM Schools

 

заповед-ИД

Протокол от заседание на комисията, провеждаща процедура за избор на извънкласни дейности в 120 ОУ „Г.С.Раковски“:

ПРОТОКОЛ-№-1

Процедура за избор на фирми, предоставящи услуги за извънкласни дейности по английски език, карате и баскетбол:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/09/File.pdf

Протокол за избор на изпълнител:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/06/протокол2.pdf

Документация за извършване на „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА“ в УПИ I-за училище, кв. 80, м. „Лозенец II-ра част“, СО р-н Лозенец, гр. София (свалете папката „Документация ограда 120 ОУ“ , която съдържа архив с всички файлове на компютъра си и разархивирайте):

https://ou120-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/e_dimitrova_ou120_org/EW4719EdquJDksrbq0avAiQB2xYb2t5Yh8rYr-CGVWtNNQ?e=SKbE3s

Относно: Искане за разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП с предмет: “Реконструкция на подпорни стени и ограда в УПИ I- за училище, кв. 80, м. Лозенец II ч.”, район „Лозенец“

Разяснение-по-чл.189-от-ЗОП

 

Избрани фирми за доставка на закуски за учениците от I до IV клас при 120 ОУ за 2020/2021 учебна година:

протокол-120

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I-ви до  IV- ти КЛАС ЗА НУЖДИТЕ НА 120 ОУ „Г.С.РАКОВСКИ“:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/03/документация-закуски.pdf

 

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/протокол-120.pdf

Избрани фирми за доставка на закуски за учениците от I до IV клас при 120 ОУ

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan1-2.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10001-2.pdf

 

Доставка на закуски на ученици от I до IV клас за нуждите на 120 ОУ

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan1-1.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10001-1.pdf

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/05/Scan10002.pdf

 

Обявление за процедура за набиране на предложение за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.

http://www.daskalo.com/ou120/files/2019/04/jpg2pdf.pdf

 

(.doc) Разяснение

Документи по ЗОП

 

Протокол от 17.12.2018

Таблица от 17.12.2018г.

ОФЕРТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ЗАПОВЕД

Лого 120 ОУ


©Снимките са от архива на 120 ОУ. Дизайн и изработка: Петър Георгиев, София 2015.
За контакти: petargeorgiev1960@gmail.com