Бланки

Заявление от родител за отсъствия до 15 дни:

Отсъствия до 15 дни

Заявления за прием в ЦОУД:

Заявление за 4 клас

Заявление за ГЦОУД- 3 клас

Заявление за ГЦОУД -2 кл

Заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възраст

Заявление-ал.3-30-дни

Д Е К Л А Р А Ц И Я за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда  и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

Декларация-нова

Заявление за постъпване в 120 ОУ:

заявление-за-постъпване-5-клас

Заявление за преместване в друго училище:

заявление-за-преместване

Заявление за преместване в чужбина:

заявление-за-преместване-чужбина