Административни услуги

Административни услуги

-Издаване на диплома за средно образование
-Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
-Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
-Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
-Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
-Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности-в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Образователни услуги

-Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
-Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
-Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища –профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
-Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием