Училищна комисия за работа с програмата „Админсофт“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Мървакова

ЧЛЕНОВЕ – програма:

1.Калинка Коричкова

2.Кипра Праматарова

3.Вера Шопова

ЧЛЕНОВЕ- Списък Образец 1:

1.Екатерина Мървакова

2.Румяна Кирова

ЧЛЕНОВЕ – Електронен дневник:

1.І-ІV клас- Вера Шопова

2.V-VІІ клас-Кипра Праматарова

3.VІІІ-ХІІ клас- Екатерина Мървакова,Калинка Коричкова