За нас

Мисия на училището:

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско поведение и съзнание, способни за ефективна гражданскареализация:
  • възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти;
  • усвоявани иформиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творчески заложби;
  • адекватно ориентиране в динамично променящ се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот;
  • адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.

 

Цели на училището:

1.Издигане и утвърждаване престижа на училището
2.Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа
3.Ефективно и ускорено изучаване на чужди езици
4.Осигуряване на условия за физическо, умствено, социално и нравствено развитие на подрастващите
5.Готовност за партньорство с общността, родителите и институциите
6.Повишаване квалификацията на учителите
7.Изграждане на образовани личности с възможности за реализация