„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕЙНОСТ 2 – ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ
Обучени са 37 ученици в 9 групи.
През уч. 2021/2022 г. – 10 ученици от І кл., 3 ученици от ІІ кл., 1 ученик от ІІІ кл., 2 ученици от ІV кл., 2 ученици от V кл., 2 ученици от VІ кл.
През уч. 2022/2023 г. – 13 ученици от І кл., 1 ученик от ІІ кл. и 3 ученици от ІІІ кл.

ДЕЙНОСТ 3 – ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Не са провеждани обучения.

ДЕЙНОСТ 4 – ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ/ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ
През уч. 2021/2022 г. – не са провеждани обучения
През уч. 2022/2023 г. – 15 родители

ДЕЙНОСТ 5 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ
Проведено е допълнително обучение по математика с 18 ученици

ПРЕДОСТАВЕНИ ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТА
6 лаптопа за учениците
4 лаптопа за педагогическите специалисти

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
https://www.mon.bg/bg/100925

Заповед_Указания РД09-1048_10.05.2021
Указания за работа по проект REACT EU – 29.04 (3)
Заповед_училища РД09-006_27042021 (3)
Приложение – Списък с училища_Равен достъп (5)
Приложение – Списък с училища_Равен достъп (6)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прил.1_ Декларация-конфликт на интереси
Прил.2_Приемо-предавателен потокол техн. средства
Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучение
Прил.8_Списък на ученици Д2
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик
Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен
Прил.10_Отчетен доклад ръководител група
Прил.11_Учебен план-график
Прил.12_Присъствен списък_ученициПрил.14_Сертификат ученикПрил.19_Анкета образ.медиатори и родители
Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители
Прил.21_Присъствен списък_Об.медиатори и родители
Прил.22_Сертификак обр.медиатор_родител
Прил.24_Карта за проверка на място React-EU
Прил.15_Заявление-декларация за участие в обучение ПС
Прил.16_Присъствен списък_ПС
Прил.22_Сертификак обр.медиатор_родител</a
Прил.23_Бланка-проект React-EU
Прил.24_Карта за проверка на място React-EU