„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
https://www.mon.bg/bg/100925

Заповед_Указания РД09-1048_10.05.2021
Указания за работа по проект REACT EU – 29.04 (3)
Заповед_училища РД09-006_27042021 (3)
Приложение – Списък с училища_Равен достъп (5)
Приложение – Списък с училища_Равен достъп (6)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прил.1_ Декларация-конфликт на интереси
Прил.2_Приемо-предавателен потокол техн. средства
Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучение
Прил.8_Списък на ученици Д2
Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик
Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен
Прил.10_Отчетен доклад ръководител група
Прил.11_Учебен план-график
Прил.12_Присъствен списък_ученициПрил.14_Сертификат ученикПрил.19_Анкета образ.медиатори и родители
Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители
Прил.21_Присъствен списък_Об.медиатори и родители
Прил.22_Сертификак обр.медиатор_родител
Прил.24_Карта за проверка на място React-EU
Прил.15_Заявление-декларация за участие в обучение ПС
Прил.16_Присъствен списък_ПС
Прил.22_Сертификак обр.медиатор_родител</a
Прил.23_Бланка-проект React-EU
Прил.24_Карта за проверка на място React-EU