НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

инструктаж инструкции заповед

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VII клас
Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Какво трябва да знам за НВО?

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

   Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.
В класирането всички седмокласници, които са положили изпити по БЕЛ и математика, участват със съответния брой точки, който са постигнали. Точките не се превръщат в оценка!

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2022 – 2023 г. и кой отговаря за организацията им?

   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2022 – 2023 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 13.06.2023 г., а изпитът по математика – 16.06.2021 г., Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023г.
   Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен
Вид и времетраене на изпита
– Изпитът от НВО е писмен.

  – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26

задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
– 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача за създаване на текст.
Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.

   Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
   Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Изпитът по математика е писмен

   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.
 Видове задачи:

– 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.

 

   Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Какво носят и ползват за изпита учениците?
– по български език и литература – черен химикал.
– по математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен химикал.

Преди началото на теста учениците:

Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.

Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив.
Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
Не шумят, не подсказват, не преписват.
Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *