Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ и История“

Провеждане на интервю с кандидатите за позиция „Учител по БЕЛ и История“

На 13.09.2023 ще се проведе интервю с кандидатите, подали заявление за позиция „Учител по БЕЛ и История“. Всеки кандидат е получил покана с индивидуален час. Успех!

Национална кампания за профилактика на детското зрение 2023

Национална кампания за профилактика на детското зрение 2023 – KWIAT България

Безплатен скрининг на деца и младежи на възраст от 6 до 18 годишна възраст и на техните родители (придружители) през месеците септември и октомври. Във Видин  Оптика Озирис – ул. „Цар Симеон Велики“ 24 – тел.0887 47 29 81 ще извършва безплатния скрининг.

Имайте предвид, че скрининг се прави с авторефрактометър, ако поведението на децата го позволява. Скринингът е първичен преглед, който дава предварителна оценка на зрението и не е диагноза. В случай на отклонение от нормата, препоръчително е детето да посети очен специалист в здравно заведение, за да се направи комплексен очен преглед. Ако не се открият отклонения и детето е без допълнителни оплаквания, то това означава, че то е добре със зрението. Но въпреки това не забравяйте, че този тест трябва да се извършва всяка година.

Уважаеми родители, изразяваме готовност да Ви съдействаме ,в случай,ше желаете Вашето дете/деца да се възползват от великолепното предложение. Моля свържете се с училището на тел.0877853334

 

15.09.2023

В първия учебен ден
става истинска промяна,
всеки тръгва окрилен
със своята мечта голяма!

Поредният вълнуващ и празничен 15 септември е тук! Нека заедно отбележим едно спорно начало на новата учебна година! Очакваме Ви!!!

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

инструктаж инструкции заповед

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VII клас
Български език и литература – 13 юни 2023г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023г., начало 09,00 часа

Какво трябва да знам за НВО?

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

   Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.
В класирането всички седмокласници, които са положили изпити по БЕЛ и математика, участват със съответния брой точки, който са постигнали. Точките не се превръщат в оценка!

Кога ще се проведе НВО за 7. клас през учебната 2022 – 2023 г. и кой отговаря за организацията им?

   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от министъра на образованието в началото на учебната година. През учебната 2022 – 2023 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 13.06.2023 г., а изпитът по математика – 16.06.2021 г., Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023г.
   Със специална заповед на министерството се възлага организацията на приема след 7. клас на регионалните инспекторати по образование. През последните години изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитът по български език и литература  е писмен
Вид и времетраене на изпита
– Изпитът от НВО е писмен.

  – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26

задачи.
– Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности
e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
– 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача за създаване на текст.
Оценяване
Максималният брой точки от теста е 100.

   Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
   Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Изпитът по математика е писмен

   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности е до 80 минути над определеното време.
 Видове задачи:

– 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
– 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналикосинтетичен характер.

 

   Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, труднотта и логиката нарешението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII  клас се изразяват само с количествеи показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Какво носят и ползват за изпита учениците?
– по български език и литература – черен химикал.
– по математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен химикал.

Преди началото на теста учениците:

Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер.

Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив.
Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника.
Не шумят, не подсказват, не преписват.
Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа.
Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпит
а.

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

Уважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.

Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

С уважение,

Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform