Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

От началото на учебната 2016 / 2017 година работим по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004-004

Проект „Твоят час“ ОУ „Иван Вазов“

Портал

Фаза 1: http://tvoiatchas.mon.bg/

Фаза 2: https://tchas2.mon.bg/

 

Цели:

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели:
 • Развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 • Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Документи

Запознайте се със  следните документи:

 1. Изисквания към вида на извънкласните дейности СВАЛИ     
 2. Указания СВАЛИ
 3. Презентация (представяне на проекта)  ВИЖ
 4. ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004  ВИЖ
 5. Най-важното от инструкцията за ръководителите на дейности (презентация) ВИЖ
 6. Бланка за създаване на документи – ВИЖ 
 7. Обновена номенклатура по обособени позиции на разходи за материали – ВИЖ 
 8. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – ВИЖ
 9. Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ВИЖ
 10. Отчет на събитие – ВИЖ
 11. Организиране на събитие – ВИЖ
 12. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2 – ВИЖ
 13. Анкетна карта, Приложение № 4 – ВИЖ
 14. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5 – ВИЖ
 15. Тематична програма и график на групата – ВИЖ
 16. Бланка „Списък на учениците“ – ВИЖ
 17. НОВО!!! Ръководство на потребителя за работа с уеб портал на проект „Твоят Час“ фаза 2. – ВИЖ