Kак ще се изчислява балът за влизане в гимназия

Повечето езикови гимназии ще удвояват резултатите от миниматурите по БЕЛ и по математика след 7 клас при балообразуването за приема си.

До 15 февруари училищата трябваше да подадат информацията за приема си в регионалните управления по образование, но все още данните не са обобщени окончателно.

Педагогическият съвет на всяка гимназия или техникум решава с каква тежест за прием в съответното училище ще са резултатите от двете външни оценявания, както и кои две оценки от свидетелството за завършено основно образование участват в бала.

Може оценката от всяка миниматура да е 100 точки, може едната да се удвои или утрои.

Image_6062130_302

За първи път тази година балообразуването след 7 клас ще е в точки, като максималният брой е 500.

Ако ученик не се яви на външно оценяване по БЕЛ или по математика по здравословни причини например, не значи, че няма да може да участва в класирането. Има хипотеза да не може да яви на нито едно от двете външни оценявания. В този случай резултатите от двете миниматури ще са 0 точки.

От общо 500 точки ученикът ще участва със 100, и то ако има 2 шестици. Ученикът пак може да се запише в определено училище.

Балообразуването е следното: 

Максималният брой точки от матурата по български е 100, по математика също са 100. Към тях се прибавят за различните профили или различните професии оценките от 2 учебни предмета от свидетелството за завършено основно образование, които са изучавани в задължителна подготовка. Те ще се преобразуват в точки по скала. Отличен 6 носи 50 точки, много добър 5 носи 39 точки, четворка – 23, тройка – 15 точки. 

Проверка на способностите държат ученици, които ще кандидатстват за профилите изобразително изкуство, музика или спорт, или за професии, които изискват изпити за проверка на способностите.

Те са задължителен елемент в балообразуването, като резултатите се удвояват или носят 200 точки.

Външното оценяване по чужд език не влиза в бала за паралелка

Бележката от миниматурата по чужд език се вписва като една от текущите за втория срок и не влияе на балообразуването за вход в елитно училище след 7 клас.

 

Стратегия за развитие на 120 ОУ „Г. С. РАКОВСКИ“ гр. София за периода от 2016/2017 учебна година до 2018/2019 учебна година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ гр. СОФИЯ

За периода от 2016/2017 учебна година до 2018/2019 учебна година

.(pdf) Стратегия за развитие