Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Връзка към снимките с номерата, с които са заведени в 120 ОУ лаптопите получени по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

https://ou120-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ou120_ou120_org/Ek93OEhtsdhCvqroupEqNL8B9zU1vf2WOeHoOzzsN1-1mg?e=eAidvK