Относно достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

Здравейте, това е съдържанието на заповедта уреждаща достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

З А П О В Е Д
РД – 09-61/03.05.2020 г.

I. Разрешава се, считано от 03.05.2020г., посещението за разходки в градските парковете и градини, находящи се на територията на Район „Лозенец” – СО, в това число на следните локации, но не само:

1. Градина „Баня Лозенец“
2. Градина пл. „Йоан Павел II”;
3. Градина около храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен“ /кръста/;
4. Градина „Черни връх“
5. Парк „Славейкови дъбове“
6. Градинката около „Водната кула“
7. Парк „Кошарите“
8. Градинката покрай бул. „Н. Й. Вапцаров“
9. Пл. „Журналист“
10. Градинката при колелото на трамвай №10

II. Посещението в изброените в т. 1 паркови пространства се отнася за деца до 14- годиншна възраст (препоръчително), придружавани от техните родители или не повече от двама членове на техните семейства, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни кучета /максимум един разхождащ на куче/.

III. Разходките в парковите пространства по т. I следва да се извършват по начин, непозволяващ струпване на хора и осъществаване на пряк контакт между различни семейства и индивидуално посещаващи парка лица.

IV. Родителите с деца, респ. членовете на техните семейства и бременните жени могат да се разхождат в горепосочените паркови пространства във времевия интервал между 09:30 и 18:30 часа, а индивидуално спортуващите и собствениците на домашни кучета- от 06:00 до 09:30 часа и от 18:30 до 21:00 часа.

V. Във времевия интервал от 21:00 до 06:00 часа достъпът до горепосочените паркови пространства е строго забранен.

VI. Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в гореописаните паркови пространства са:
1. Да се спазва дистанция от минимум 2,5 м. между различните семейства;
2. В описаните в т. I паркови пространства да се влиза само от определените подстъпи към тях;
3. Да се използва повод при разходка на домашните животни;
4. Да не се посещават описаните в т. I от настоящата заповед паркови пространства при проява на симптоми на заболяване;
5. Лицата по т. II трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията на парка;
6. Отпадъците да се изхвърлят в контейнери извън парковете по т. I.

VII. При посещение в посочените по-горе паркови пространства се забранява:
1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства;
2. Използването на детски и спортни съоръжения;
3. Игрите на деца в група и с общи играчки;
4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на тревата и правенето на пикник;
5. Употребата на алкохол.

КМЕТ НА СО РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ