Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

От 4.12.2018г. до 6.12.2018г. учителите от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ участваха в обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., дейност 1.

Тема на обучението:

18-001-001-443: „Ефективните комуникации в образователната институция – условие за усъвършенстване на педагогическото общуване”

 

Тематично направление: 18-001 001: Иновативни методи в преподаването с продължителност на обучението – 16 академични часа, брой квалификационни кредити – 1.