«ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ»

«ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ» е програма за ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностното отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, повишаване доверието към органите на реда и др. Формата на обучение предполага иновативен и вълнуващ начин за получаване на знания и умения в различни сфери, срещайки децата с експерти и професионалисти в съответните области. Чрез теоретични и практически занимания децата ще имат възможност да се запознаят с различни структури на МВР, БЧК и екипа на МКБППМН към район «Лозенец».

Почетни  гости:

 • Министърът на Вътрешните работи на Република България господин МЛАДЕН МАРИНОВ.
 • Старши комисар БЛАГОРОДНА МАКЕВА – заместник директор на Главна Дирекция Национална Полиция
 • Старши Комисар ИВАЙЛО ИВАНОВ – Директор на Столична Дирекция на Вътрешните Работи
 • Госпожа ИРЕНА ДИМИТРОВА – Директор Дирекция “ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ към Столична Община
 • Господин АДРИАН НИКОЛОВ – старши експерт Изкуства в РУО- София-град
 • Господин КОНСТАНТИН ТОМАНОВ – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет
 • Госпожа АННА ДАМЯНЛИЕВА – Главен Специалист  Младежка дейност към Столична организация на Български Червен Кръст
 • Госпожа ДОНКА ПАВЛОВА – Директор на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“

Настоящето Детско Полицейско Управление ще се осъществи в партньорство между:

 • 120 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ”,
 •  4-то РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ към Столична Дирекция на Вътрешните Работи   и
 •  Местната Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни към РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”.

Страните се договориха да си сътрудничат за двугодишен период в:

 • създаването и реализирането на Детското полицейско управление в 120 ОУ “Г.С.Раковски”
 • при предоставяне на логистична, организационна, административна и методическа помощ за осъ­ществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности.
 • ще изпълняват образователно-възпитателните дейности при спазване на изискванията за ефективност и прозрачност в съответствие с най-добрите практики в съответната област.